یافتن ملک جدید

به گزینه های بیشتری برای جست و جو نیاز دارید؟ جست و جوی پیشرفته
ما بیش از 10000 ملک برای شما داریم!

آگهی های مزایده شرکت فام

مزايده 186

يکصدو هشتادو ششمين

ادامه

آگهی مزایده بانکها

صادرات

فروش املاک بانک صادرات ايران مديريت شعب استان فارس ، مزايده شماره 1403/1

فروش املاک بانک صادرات ايران مديريت شعب استان فارس ، مزايده شماره 1403/1

ادامه

ملي

مزايده عمومي شماره 1403/01(و ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "ستاد" مزايده مزايده بشماره 2003004040000001) املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران نوبت اول سال1403 استان يزدIndex

اگهي مزايده املاک و اموال تمليکي و ملکي مازاد بانک ملي ايران نوبت اول سال 1403 استان يزد(بشماره 01/1403) با سلام و احترام، بانک ملي ايران در نظر دارد تعدادي از اموال تمليکي و مازاد ملکي خود را از طريق مزايده الکترونيکي سامانه تدارکات دولت (ستاد ايران) به صورت "نقدي"، "نقد و اقساط" به فروش رساند. *شرايـــط ويـــژه فـــروش/واگـــذاري قســـطي * رديف کاربري پيش پرداخت مدت تنفس نحوه باز پرداخت نرخ سود 1 صنـــعتــي(منقول و غير منقول)، دامـداري، کشـاورزي 20% قيمت واگذاري حداکثر شش ماه تنفس اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر با احتساب دوره تنفس جمعا" به مدت 60 ماه حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد(درحال حاضر 23%) 2 تجـــاري خدمـــاتي 30% قيمت واگذاري حداکثر شش ماه تنفس اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر با احتساب دوره تنفس به مدت 36 ماه 3 مسکـــوني اداري 30% قيمت واگذاري بدون مهلت تنفس اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر به مدت 24 ماه 40% قيمت واگذاري اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر به مدت30 ماه 50% قيمت واگذاري اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر به مدت 36 ماه * تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 08 : 30 روز دوشنبه مورخ 20/01/1403 لغايت ساعت 12:30 روز سه شنبه مورخ 11/02/1403 مي¬باشد. * مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 08 : 30 روز دوشنبه مورخ 20/01/1403 تا ساعت 12 : 00 روز شنبه مورخ 01/02/1403 مي باشد. * مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 08 : 30 روز دوشنبه مورخ 20/01/1403 لغايت ساعت 12:30 روز سه شنبه مورخ 11/02/1403 مي¬باشد. *تاريخ بازديد از املاک مورد مزايده از ساعت 08:00 سه شنبه مورخ28/01/1403 تا ساعت 12:00 پنجشنبه مورخ 30/01/1403 مي باشد. * تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 09 :00 صبح روز چهارشنبه مورخ 12/02/1403خواهد بود. ** هچنين در روزنامه کثيرالانتشارسراسري(دوشنبه مورخ 20/02/1403) و روزنامه محلي(شنبه مورخ 25/01/1403)منتشر و در پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران قابل مشاهده خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي¬باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي¬بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (از ساعت 08 : 30 روز دوشنبه مورخ 20/01/1403 تا ساعت 12 : 00 روز شنبه مورخ 01/02/1403) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طريق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 36955506-035 و 36951111-035 داخلي5506 اعلام مي گردد. 2- مراجعه به سايت بانک ملي ايران www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده -آگهي مزايده عمومي/ استاني 01/1403 املاک تمليکي و ملکي مازاد بانک ملي ايران 3- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "سامانه ستاد" ( ir.setadiran.www مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي? مزايده گر ? مزايده شماره 2003004040000001 مراجعه فرمايند. 4- مراجعه حضوري به شعب بانک ملي ايران - اداره امور شعب استان يزد ليست مزايده عمومي شماره 1403/01(و ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "ستاد" مزايده مزايده بشماره 2003004040000001) املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران نوبت اول سال1403 استان يزد تاريخ تنظيم : 1403/01/15 رديف شماره مال مرجع نوع مـــال نشـــاني ملک نوع ملک کاربـري "مساحت تقريبي عرصه (مترمربع)" "مساحت تقريبي اعيان (مترمربع)" "پلاک ثبـتي " "وضعيت کنوني " توضيـحـات مال "مبلغ پايه مزايـــده (ريال)" شرايط فروش 1 1 تمليکي يزد- سرچشمه زارچ - کندرو کنار گذر يزد به ميبد - جنب کمربندي - جنب نمايندگي گواه - کارواش و قطعه شوئي سپنتا (گاراژ) (محمد رضا شريفي) گاراژ خدماتي- تعميرگاه 2471 284 1137/4بخش9يزد تخليه(کليد تحويل دادگستري مي باشد) مورد مزايده 1169/62 سهم از 2471 سهم مشاع از يک گاراژ با کاربري خدمات بين راهي / تعميرگاه- داراي شش باب مغازه داخل گاراژ - بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 42,475,997,547 نقدي - نقد و اقساط (سي درصد پيش پرداخت حداکثر شش ماه مدت تنفس مابقي طي اقساط متوالي ماهيانه حداکثر بمدت سي و شش ماه( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد ، درحال حاضر 23%) 2 2 ملکي مازاد ميبد- خيابان آيت اله کاشاني - قبل از کوچه خالق 22 (محل سابق بانک ملي شعبه ده آباد ميبد) ساختمان تجاري/ مسکوني 162 تجاري365 و مسکوني 162 (مجموعا527) 9فرعي از 7318 اصلي بخش21يزد تخليه مورد مزايده عبارت است از ششدانگ ساختمان مشتمل بر زيرزمين ، همکف ، نيم طبقه و طبقه اول(مسکوني) که در زمان بازسازي داراي حدود 1/7 مترمربع عقب نشيني مي باشد - بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 85,320,000,000 نقدي - نقد و اقساط (سي درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط متوالي ماهيانه حداکثر بمدت بيست و چهار ماه ( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد ، درحال حاضر 23%) 2-چهل درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط متوالي ماهيانه حداکثر بمدت سي ماه ( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد ، درحال حاضر 23%) 3-پنجاه درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط متوالي ماهيانه حداکثر بمدت سي و شش ماه( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد ، درحال حاضر 23%) 3 3 تمليکي تفت - نصرآباد - مزرعه حسين آباد(مرغ گوشتي رزاق نصراباد) ساختمان مرغداري 19998 6900 يکفرعي از 178 اصلي بخش 14 يزد متصرفدار مورد مزايده 1.1426.265.251سهم از 8.693.280.000 سهم مشاع از مرغداري شامل ساختمان سالن هاي مجزي و انبار اذوقه و اتاق کارگري با مصالح بنايي و ديوار باربر اجري با سقف ضربي( که قسمتي از سقف سالنها ريزش کرده است و داراي قدمت بيش از 25 سال که حدود ملک به جاده يا معبر نمي باشد و دسترسي به ملک از ملک مجاور مي باشد - ملک مذکور داراي امتياز برق با ترانسفورماتور (خارج ار پلاک نصب شده)مي باشد- بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد 17,163,359,135 فقط بصورت نقدي و بدون تخفيف بفروش مي رسد 4 4 تمليکي يزد - ابتداي خيابان ايت اله کاشاني- حد فاصل کوچه 23 تا 25 -روبرو فروشگاه پالاديوم(شرکت پلاستيک جلوه) ساختمان تجاري 51/93 59/93 1260/1/13 بخش 5 يزد تخليه(کليد تحويل دادگستري مي باشد) مورد مزايده 27/03 سهم از 72 سهم مشاع از يک مغازه با کاربري تجاري، مشتمل بر همکف و نيم طبقه(که در انتهاي مغازه مي باشد) -مغازه فاقد سيستم گرمايش مي باشد- داراي انشعاب برق مي باشد-- بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 23,339,654,170 فقط بصورت نقدي و بدون تخفيف بفروش مي رسد

ادامه

بانک رسالت

آگهي مزايده املاک بانک قرض الحسنه رسالت(مرحله سوم مزايده 1402/12/14)

بانک قرض الحسنه رسالت در نظر دارد نسبت به فروش املاک مازاد خود، مشروحه در جدول ذيل از طريق مزايده عمومي بصورت نقدي و اقساطي اقدام نمايد. ملاحظات: 1-متقاضيان جهت شرکت در مزايده مي توانند از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 15/01/1403 لغايت پايان وقت اداري(ساعت 15:00 بعدازظهر) روز سه شنبه21/01/1403 فرم هاي مربوطه را از سايت بانک به آدرس www.rqbank.ir دريافت و پس از تکميل به همراه اصل سند واريزي سپرده شرکت در مزايده معادل 5% قيمت پايه و مدارک هويتي در پاکات جداگانه مطابق شرح فرم شماره 1 و لاک مهر شده به دفتر مرکزي بانک قرض الحسنه رسالت به نشاني تهران،خيابان آزادي، مابين خيابان جيحون و آذربايجان،جنب مترو شادمان، پلاک 352، کد پستي 1344673811 دفتر مديريت پشتيباني و اداري (واحد املاک) ارسال نمايند.

ادامه

کشاورزي

Index

مزايده املاک مازاد بانک کشاورزي استان فارس

ادامه

ما اینجاییم تا به شما کمک کنیم :)

ما بهترین خدمات را در اختیار شما قرار می دهیم. مشاوران محلی ما که آشنا با منطقه شما هستند بهترین املاک را برای شما پیدا می کنند. ما از ابزار های آنلاین برای سریع و هوشمند بودن استفاده می کنیم.

شروع

محبوب ترین مکان ها املاک در محبوب ترین مکان ها


مابه مردم و املاک کمک میکنیم که همدیگر را پیدا کنند :)

مشاهده املاک

تغییر رنگ