درحال جستجو شکیبا باشید...
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
27,566,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

خرم آباد - شمشيرآباد - خيابان شريعتي - ضلع شرقي زيرگذر ميدان يادبود(بسيج)
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/113
 • پلاک ثبتی
 • 1987/59
 • عرصه
 • 114/33
 • اعیان
 • 440
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • لرستان
 • شهر
 • خرم آباد
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • ساختمان
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
24,982,500,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

جاده مهاباد اروميه نرسيده به سه راه دارلک جنب سيلوي مسرور
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 10/146
 • پلاک ثبتی
 • پلاک ثبتي 102 فرعي از13 اصلي مفروز از 48 فرعي بخش16 مهاباد
 • عرصه
 • 30600
 • اعیان
 • 1555
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • آذربايجان غربي
 • شهر
 • مهاباد
 • کاربری
 • صنعتي
 • نوع ملک
 • کارخانه
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
17,650,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

اروميه بلوار نبوت بلوار تمکين وش انتهاي کوچه يعقوبي 14 متري زمينهاي دارايي روبروي آموزشگاه المهدي پلاک34
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 10/148
 • پلاک ثبتی
 • "شماره پلاک ثبتي قطعه46 تفکيکي 1599 فرعي از 490فرعي از 9 اصلي واقع در بخش5 اروميه"
 • عرصه
 • 403
 • اعیان
 • 365
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • آذربايجان غربي
 • شهر
 • اروميه
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
12,854,500,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

اروميه کيلومتر17جاده مهاباد
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 10/150
 • پلاک ثبتی
 • 405فرعي از 335فرعي از 292 فرعي از16 اصلي و336 فرعي از 292 فرعي از16 اصلي بخش 13 اروميه
 • عرصه
 • 5383
 • اعیان
 • 2290
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • آذربايجان غربي
 • شهر
 • اروميه
 • کاربری
 • صنعتي
 • نوع ملک
 • کارخانه
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
25,200,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

اروميه جاده ريحان آباد شهرک صنعتي فاز 2
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 10/152
 • پلاک ثبتی
 • شماره قطعات 195 و 196 شهرک صنعتي فاز 2 اروميه
 • عرصه
 • 5085/5
 • اعیان
 • 3334
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • آذربايجان غربي
 • شهر
 • اروميه
 • کاربری
 • صنعتي
 • نوع ملک
 • کارخانه
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
7,586,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

اروميه شهرک صنعتي فاز1 خيابان کارگران نبش خيابان يازدهم
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 10/155
 • پلاک ثبتی
 • قطعه شماره يک از بلوکB13 شهرک صنعتي فاز يک اروميه
 • عرصه
 • 2863/4
 • اعیان
 • 1272
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • آذربايجان غربي
 • شهر
 • اروميه
 • کاربری
 • صنعتي
 • نوع ملک
 • کارخانه
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
18,250,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

اروميه شهرک صنعتي فاز1 خيابان کارگران خيابان يازدهم
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 10/156
 • پلاک ثبتی
 • قطعه شماره 85 از بلوکB14 شهرک صنعتي فاز يک اروميه
 • عرصه
 • 6150
 • اعیان
 • 1494
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • آذربايجان غربي
 • شهر
 • اروميه
 • کاربری
 • صنعتي
 • نوع ملک
 • کارخانه
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
3,196,500,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

شهرک صنعتي مياندواب
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 10/157
 • پلاک ثبتی
 • قطعه 7 از پلاک ثبتي شماره 73/12 اصلي بخش 5 مراغه
 • عرصه
 • 1435
 • اعیان
 • 470
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • آذربايجان غربي
 • شهر
 • مياندوآب
 • کاربری
 • صنعتي
 • نوع ملک
 • کارخانه

تغییر رنگ