درحال جستجو شکیبا باشید...
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
12,854,500,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

اروميه کيلومتر17جاده مهاباد
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 10/150
 • پلاک ثبتی
 • 405فرعي از 335فرعي از 292 فرعي از16 اصلي و336 فرعي از 292 فرعي از16 اصلي بخش 13 اروميه
 • عرصه
 • 5383
 • اعیان
 • 2290
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • آذربايجان غربي
 • شهر
 • اروميه
 • کاربری
 • صنعتي
 • نوع ملک
 • کارخانه
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
25,200,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

اروميه جاده ريحان آباد شهرک صنعتي فاز 2
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 10/152
 • پلاک ثبتی
 • شماره قطعات 195 و 196 شهرک صنعتي فاز 2 اروميه
 • عرصه
 • 5085/5
 • اعیان
 • 3334
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • آذربايجان غربي
 • شهر
 • اروميه
 • کاربری
 • صنعتي
 • نوع ملک
 • کارخانه
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
7,586,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

اروميه شهرک صنعتي فاز1 خيابان کارگران نبش خيابان يازدهم
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 10/155
 • پلاک ثبتی
 • قطعه شماره يک از بلوکB13 شهرک صنعتي فاز يک اروميه
 • عرصه
 • 2863/4
 • اعیان
 • 1272
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • آذربايجان غربي
 • شهر
 • اروميه
 • کاربری
 • صنعتي
 • نوع ملک
 • کارخانه
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
18,250,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

اروميه شهرک صنعتي فاز1 خيابان کارگران خيابان يازدهم
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 10/156
 • پلاک ثبتی
 • قطعه شماره 85 از بلوکB14 شهرک صنعتي فاز يک اروميه
 • عرصه
 • 6150
 • اعیان
 • 1494
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • آذربايجان غربي
 • شهر
 • اروميه
 • کاربری
 • صنعتي
 • نوع ملک
 • کارخانه
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
3,196,500,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

شهرک صنعتي مياندواب
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 10/157
 • پلاک ثبتی
 • قطعه 7 از پلاک ثبتي شماره 73/12 اصلي بخش 5 مراغه
 • عرصه
 • 1435
 • اعیان
 • 470
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • آذربايجان غربي
 • شهر
 • مياندوآب
 • کاربری
 • صنعتي
 • نوع ملک
 • کارخانه
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
4,505,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

سنندج-شهرک صنعتي شماره يک-مجتمع کارگاهي آبيدر بلوک 1 واحد 1
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 10/159
 • پلاک ثبتی
 • دفترچه قرارداد
 • عرصه
 • 240
 • اعیان
 • 539
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • كردستان
 • شهر
 • سنندج
 • کاربری
 • صنعتي
 • نوع ملک
 • کارخانه
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
4,043,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

کيلومتر5جاده سقز به سنندج اراضي روستاي بدر آباد
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 10/160
 • پلاک ثبتی
 • 6فرعي از33اصلي بخش 2سقز
 • عرصه
 • 1800
 • اعیان
 • 630
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • كردستان
 • شهر
 • سقز
 • کاربری
 • صنعتي
 • نوع ملک
 • کارخانه
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
4,750,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

اصفهان – اردستان جاده زواره انتهاي شهرک صنعتي اردستان جنب کارخانه اکسيژن
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 10/162
 • پلاک ثبتی
 • پلاک ثبتي 283/11 ناحيه سلفي بخش 17 ثبت اردستان استان اصفهان
 • عرصه
 • 5950
 • اعیان
 • 267
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • اصفهان
 • شهر
 • اردستان
 • کاربری
 • صنعتي
 • نوع ملک
 • کارخانه
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
22,260,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

شهرستان شيروان - شهرک صنعتي شيروان - بلوار صنعت - خيابان کوشش - کوشش 3
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 10/166
 • پلاک ثبتی
 • 2059و 2060 فرعي از 16 اصلي مفروز مجزي از 1804 بخش ثبتي 5 قوچان
 • عرصه
 • 4200
 • اعیان
 • 2446
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خراسان شمالي
 • شهر
 • شيروان
 • کاربری
 • صنعتي
 • نوع ملک
 • کارخانه

تغییر رنگ