درحال جستجو شکیبا باشید...
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
0 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

آستارا ، خيابان امام خميني ، کوي قنبرمحله ، کوچه نهاني
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 9/642
 • پلاک ثبتی
 • 1725/7
 • عرصه
 • 180/65
 • اعیان
 • 72
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • گيلان
 • شهر
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
5,893,750,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

يک غرفه تجاري واقع در جزيره کيش بازار پرديس يک قطعه 213
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 9/649
 • پلاک ثبتی
 • قطعه 213
 • عرصه
 • مشاع
 • اعیان
 • 38/7
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • هرمزگان
 • شهر
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • مغازه
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
8,370,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

يک غرفه تجاري واقع در جزيره کيش بازار پرديس يک قطعه 156
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 9/652
 • پلاک ثبتی
 • قطعه 156
 • عرصه
 • مشاع
 • اعیان
 • 31
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • هرمزگان
 • شهر
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • مغازه
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
17,080,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

يک غرفه تجاري واقع در جزيره کيش بازار پرديس يک قطعه 116
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 9/658
 • پلاک ثبتی
 • قطعه 116
 • عرصه
 • مشاع
 • اعیان
 • 42/7
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • هرمزگان
 • شهر
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • مغازه
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
17,332,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

يک غرفه تجاري واقع در جزيره کيش بازار پرديس يک قطعه 114
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 9/662
 • پلاک ثبتی
 • قطعه 114
 • عرصه
 • مشاع
 • اعیان
 • 43/23
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • هرمزگان
 • شهر
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • مغازه
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
7,047,500,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

يک غرفه تجاري واقع در جزيره کيش بازار پرديس يک قطعه 136
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 9/664
 • پلاک ثبتی
 • قطعه 136
 • عرصه
 • مشاع
 • اعیان
 • 28/19
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • هرمزگان
 • شهر
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • مغازه
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
6,820,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

يک غرفه تجاري واقع در جزيره کيش بازار پرديس يک قطعه 102
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 9/668
 • پلاک ثبتی
 • قطعه 102
 • عرصه
 • مشاع
 • اعیان
 • 31
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • هرمزگان
 • شهر
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • مغازه
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
0 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

رضوان شهر
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 9/669
 • پلاک ثبتی
 • 9/362
 • عرصه
 • 485
 • اعیان
 • 0
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • گيلان
 • شهر
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
7,614,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

يک غرفه تجاري واقع در جزيره کيش بازار پرديس يک قطعه 35
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 9/671
 • پلاک ثبتی
 • قطعه 35
 • عرصه
 • مشاع
 • اعیان
 • 25
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • هرمزگان
 • شهر
 • كيش
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • مغازه
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
0 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

آستارا ،بلوار خروجي آستارا به اردبيل ، ضلع جنوبي منطقه شرکت ملي گاز
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 9/674
 • پلاک ثبتی
 • 1733/1
 • عرصه
 • 1053
 • اعیان
 • 0
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • گيلان
 • شهر
 • کاربری
 • مختلط
 • نوع ملک
 • زمين

تغییر رنگ