اخبار و اطلاعیه ها

صادرات

Index ((آگهي مزايده فروش املاک مازاد بانک صادرات خوزستان 4/2 140)) نوبت چهارم

نحوه دريافت ثمن معامله پس از اعلام برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد بشرح جدول ذيل مي باشد :

رديف

ميزان پرداخت نقدي

ميزان پرداخت غيرنقدي (باقيمانده در اقساط)

الف

100 %

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب

50 %

حداقل پيش پرداخت 50 درصد نقدي و الباقي به صورت نقد و اقساط 36 ماهه با نرخ سود مصوب بانکي

ج

%40

حداقل پيش پرداخت 40درصد نقدي و الباقي به صورت نقد و اقساط 36ماهه با نرخ سود مصوب بانکي

 
  1. مبلغ پيشنهادي بايد مشخص ، معين و بدون ابهام و بصورت درصدي از قيمت پايه باشد و در پاکت مهر و موم شده ( سربسته ) تحويل گردد.
  2. بازديد از املاک و مطالعه سوابق مربوط قبل از شرکت در مزايده براي تمامي شرکت کنندگان در مزايده ضروري مي باشد.
  3. کليه املاک عرضه شده با وضعيت موجود و شرايط اعلامي در مزايده به فروش مي رسند. لذا مسئوليت تخليه و کليه هزينه هاي متعلقه مربوط به املاک داراي متصرف بر عهده خريدار است. همچنين املاکي که  فاقد سند رسمي و يا فاقد پايانکار بوده ، مراجعه به سازمان و ارگانهاي ذي ربط به منظور اخذ سند و يا پايانکار و پرداخت هزينه هاي مرتبط با املاک ، اعلامي از سوي شهرداري ، اداره دارايي و عندالزوم سازمان تأمين اجتماعي بر عهده خريدار ملک موصوف خواهد بود و بانک صادرات در اين زمينه مسئوليتي نخواهد داشت و کليه دعاوي مطروحه از جانب خريداران در مراجع قضايي و شبه قضايي به طرفيت بانک صادرات در حال و آينده مسموع نخواهد بود.
  4. بانک در رد يا قبول يک يا تمامي پيشنهادات خريديا انصراف از مزايده و فروش بدون ذکر دليل در هر مرحله مختار است.
  5. خريدار متعهد به رعايت کل مفاد شرايط و تعهدات مزايده مي باشد که در فرم توسط بانک ارائه مي گردد.
  6. کليه متقاضيان جهت دريافت اسناد مزايده مي بايست مبلغ 5،000،000ريال به حساب 0103297469002 بنام دايره ساختمان بانک صادرات واريز و اصل وکپي فيش را در هنگام دريافت اسناد ارائه فرمايند.
  7. هزينه درج آگهي و ارزيابي ملک مورد تقاضا بر عهده برنده مزايده مي باشد.

تبصره 1 :در شرايط مساوي بودن قيمتهاي پيشنهادي ، اولويت صرفاٌ با پيشنهاد نقدي است.

  1. : در شرايط کمتر بودن قيمت پيشنهادي نقدي از شرايط پرداخت به صورت نقد و اقساط ، در صورتيکه مبلغ پيشنهاد نقد و اقساط بيش از 10% از مبلغ پيشنهادي " نقدي" به نسبت قيمت پايه ، بالاتر باشد پيشنهاد نقد و اقساط  به عنوان برنده خواهد بود.

تبصره 3 : در شرايط مساوي بودن قيمتهاي پيشنهادي "نقد و اقساط" اولويت با درصد " حصه نقدي " بيشتر و مدت زمان پرداخت اقساط کمترمي باشد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                دايره ساختمان

                                                                                                                                                                                                                                                                 بانک صادرات مديريت شعب خوزستان

مقاله های مرتبط

مزايده شماره 1/ 1403 فروش املاک مازاد بانک صادرات مديريت شعب استان گيلان

مزايده شماره 1/ 1403 فروش املاک مازاد بانک صادرات مديريت شعب استان گيلان

ادامه

سي و هشتمين مزايده عمومي فروش املاک مازاد بانک صادرات خراسان رضوي1403/1

سي و هشتمين مزايده عمومي فروش املاک مازاد بانک صادرات خراسان رضوي1403/1

ادامه

فروش املاک مازاد بانک صادرات - مديريت شعب استان قم

فروش املاک مازاد بانک صادرات - مديريت شعب استان قم

ادامه

مزايده املاک مازاد استان مازندران 2-1403

مزايده املاک مازاد استان مازندران 2-1403

ادامه

مزايده عمومي املاک مازاد بوشهر شماره 1403/2

مزايده عمومي املاک مازاد استان بوشهر تحت عنوان شماره 1403/2

ادامه

مزايده عمومي فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران، مديريت شعب استان سمنان

مزايده عمومي فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران – مديريت شعب استان سمنان- شماره 1403/1

ادامه

مزايده فروش املاک مازاد و تمليکي بانک صادرات مديريت شعب استان اردبيل شماره 1403/1

بانک صادرات ايران – استان اردبيل در نظر دارد تعدادي از املاک مازاد و تمليکي خود را از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان مي‌توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر ، دريافت اسناد مزايده ( خريد پاکت مزايده) ، مطالعه مدارک و بازديد از املاک مورد نظر خود ، همه روزه از تاريخ 1403/02/05 لغايت 1403/02/13 (غير از ايام تعطيل) از ساعت 8:00 صبح لغايت 14:00 به دايره تدارکات و ساختمان مديريت شعب استان اردبيل به آدرس اردبيل ميدان ورزش ساختمان مديريت شعب بانک صادرات استان اردبيل طبقه اول مراجعه و يا با شماره تلفن‌هاي 1 -04533254150 تماس حاصل نمايند و پاکت‌هاي حاوي پيشنهادات خريد خود را تا قبل از ساعت 14 روزشنبه مورخ 1403/02/22 به دبيرخانه اين مديريت تسليم و رسيد اخذ نمايند. جلسه بازگشايي پاکات پيشنهادات خريد شرکت کنندگان در روز دوشنبه مورخ 1403/02/24رأس ساعت 10 صبح درمحل سالن اجلاس ساختمان مديريت شعب استان اردبيل واقع در اردبيل - ميدان ورزش با حضور مسئولين ذيربط مفتوح و قرائت خواهد شد. حضور شرکت کنندگان در مزايده در جلسه بازگشايي بلامانع و منوط به ارائه رسيد تسليم پاکات به بانک مي‌باشد.

ادامه

فروش املاک بانک صادرات ايران مديريت شعب استان فارس ، مزايده شماره 1403/1

فروش املاک بانک صادرات ايران مديريت شعب استان فارس ، مزايده شماره 1403/1

ادامه

مزايده شماره 4/ 1402 فروش املاک مازاد بانک صادرات مديريت شعب استان گيلان

مزايده شماره 4/ 1402 فروش املاک مازاد بانک صادرات مديريت شعب استان گيلان

ادامه

مزايده 1402/4

مزايده 1402/4 ستادي فروش 15 رقبه املاک

ادامه

Index ((آگهي مزايده فروش املاک مازاد بانک صادرات خوزستان 4/2 140)) نوبت چهارم

مزايده گذار : بانک صادرات ايران، مديريت شعب خوزستان موضوع مزايده : فروش املاک مازاد بانک بشرح ذيل : مهلت فروش اسناد: از تاريخ انتشارآگهي تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 19/12/1402 مهلت تحويل پاکات مزايده: تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 26/12/1402 محل فروش اسناد : اهواز-کيانپارس-بلوار ساحلي غربي-نبش خيابان کوثر روبروي بيمارستان مهر طبقه سوم دايره ساختمان، برج اداري رفاهي بانک صادرات ، محل تحويل پاکات : اهواز-کيانپارس-بلوار ساحلي غربي-نبش خيابان کوثر روبروي بيمارستان مهر طبقه نهم دايره روابط عمومي و دبيرخانه برج اداري رفاهي بانک صادرات مبلغ ضمانت شرکت در مزايده به شرح جدول ذيل :ضمانت نامه بانکي ( غير از بانک صادرات ) ياچک بانکي بانک صادرات و يا واريز به حساب دايره ساختمان به شماره 0103297469002 به شرح جدول ذيل مطابق قيمت پايه مزايده مندرج در آگهي که توسط متقاضي بنام دايره ساختمان بانک صادرات ايران مديريت شعب خوزستان صادر و به انضمام اسناد تحويل مي گردد . تاريخ و محل بازگشايي پاکات : روز يکشنبه مورخ 27/12/1402 ساعت 10 صبح اهواز-کيانپارس-بلوار ساحلي غربي-نبش خيابان کوثر روبروي بيمارستان مهر طبقه دهم دفتر حوزه مالي و اداري در ضمن حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشايي اختياري و منوط به ارائه رسيد تحويل مدارک خواهد بود. و حضور نماينده متقاضي با ارائه معرفي نامه و ر سيد تحويل مدارک بلامانع مي باشد.

ادامه

((آگهي مزايده فروش املاک مازاد بانک صادرات خوزستان 4/2 140)) نوبت چهارم

نوبت چهارم مزايده گذار : بانک صادرات ايران، مديريت شعب خوزستان موضوع مزايده : فروش املاک مازاد بانک بشرح ذيل : مهلت فروش اسناد: از تاريخ انتشارآگهي تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 19/12/1402 مهلت تحويل پاکات مزايده: تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 26/12/1402 محل فروش اسناد : اهواز-کيانپارس-بلوار ساحلي غربي-نبش خيابان کوثر روبروي بيمارستان مهر طبقه سوم دايره ساختمان، برج اداري رفاهي بانک صادرات ، محل تحويل پاکات : اهواز-کيانپارس-بلوار ساحلي غربي-نبش خيابان کوثر روبروي بيمارستان مهر طبقه نهم دايره روابط عمومي و دبيرخانه برج اداري رفاهي بانک صادرات مبلغ ضمانت شرکت در مزايده به شرح جدول ذيل :ضمانت نامه بانکي ( غير از بانک صادرات ) ياچک بانکي بانک صادرات و يا واريز به حساب دايره ساختمان به شماره 0103297469002 به شرح جدول ذيل مطابق قيمت پايه مزايده مندرج در آگهي که توسط متقاضي بنام دايره ساختمان بانک صادرات ايران مديريت شعب خوزستان صادر و به انضمام اسناد تحويل مي گردد . تاريخ و محل بازگشايي پاکات : روز يکشنبه مورخ 27/12/1402 ساعت 10 صبح اهواز-کيانپارس-بلوار ساحلي غربي-نبش خيابان کوثر روبروي بيمارستان مهر طبقه دهم دفتر حوزه مالي و اداري در ضمن حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشايي اختياري و منوط به ارائه رسيد تحويل مدارک خواهد بود. و حضور نماينده متقاضي با ارائه معرفي نامه و ر سيد تحويل مدارک بلامانع مي باشد.

ادامه

((آگهي مزايده فروش املاک مازاد بانک صادرات خوزستان 4/2 140)) نوبت چهارم

مزايده گذار : بانک صادرات ايران، مديريت شعب خوزستان موضوع مزايده : فروش املاک مازاد بانک بشرح ذيل : مهلت فروش اسناد: از تاريخ انتشارآگهي تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 19/12/1402 مهلت تحويل پاکات مزايده: تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 26/12/1402 محل فروش اسناد : اهواز-کيانپارس-بلوار ساحلي غربي-نبش خيابان کوثر روبروي بيمارستان مهر طبقه سوم دايره ساختمان، برج اداري رفاهي بانک صادرات ، محل تحويل پاکات : اهواز-کيانپارس-بلوار ساحلي غربي-نبش خيابان کوثر روبروي بيمارستان مهر طبقه نهم دايره روابط عمومي و دبيرخانه برج اداري رفاهي بانک صادرات مبلغ ضمانت شرکت در مزايده به شرح جدول ذيل :ضمانت نامه بانکي ( غير از بانک صادرات ) ياچک بانکي بانک صادرات و يا واريز به حساب دايره ساختمان به شماره 0103297469002 به شرح جدول ذيل مطابق قيمت پايه مزايده مندرج در آگهي که توسط متقاضي بنام دايره ساختمان بانک صادرات ايران مديريت شعب خوزستان صادر و به انضمام اسناد تحويل مي گردد . تاريخ و محل بازگشايي پاکات : روز يکشنبه مورخ 27/12/1402 ساعت 10 صبح اهواز-کيانپارس-بلوار ساحلي غربي-نبش خيابان کوثر روبروي بيمارستان مهر طبقه دهم دفتر حوزه مالي و اداري در ضمن حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشايي اختياري و منوط به ارائه رسيد تحويل مدارک خواهد بود. و حضور نماينده متقاضي با ارائه معرفي نامه و ر سيد تحويل مدارک بلامانع مي باشد.

ادامه

((آگهي مزايده فروش املاک مازاد بانک صادرات خوزستان 4/2 140)) نوبت چهارم

مزايده گذار : بانک صادرات ايران، مديريت شعب خوزستان موضوع مزايده : فروش املاک مازاد بانک بشرح ذيل : مهلت فروش اسناد: از تاريخ انتشارآگهي تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 19/12/1402 مهلت تحويل پاکات مزايده: تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 26/12/1402 محل فروش اسناد : اهواز-کيانپارس-بلوار ساحلي غربي-نبش خيابان کوثر روبروي بيمارستان مهر طبقه سوم دايره ساختمان، برج اداري رفاهي بانک صادرات ، محل تحويل پاکات : اهواز-کيانپارس-بلوار ساحلي غربي-نبش خيابان کوثر روبروي بيمارستان مهر طبقه نهم دايره روابط عمومي و دبيرخانه برج اداري رفاهي بانک صادرات مبلغ ضمانت شرکت در مزايده به شرح جدول ذيل :ضمانت نامه بانکي ( غير از بانک صادرات ) ياچک بانکي بانک صادرات و يا واريز به حساب دايره ساختمان به شماره 0103297469002 به شرح جدول ذيل مطابق قيمت پايه مزايده مندرج در آگهي که توسط متقاضي بنام دايره ساختمان بانک صادرات ايران مديريت شعب خوزستان صادر و به انضمام اسناد تحويل مي گردد . تاريخ و محل بازگشايي پاکات : روز يکشنبه مورخ 27/12/1402 ساعت 10 صبح اهواز-کيانپارس-بلوار ساحلي غربي-نبش خيابان کوثر روبروي بيمارستان مهر طبقه دهم دفتر حوزه مالي و اداري در ضمن حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشايي اختياري و منوط به ارائه رسيد تحويل مدارک خواهد بود. و حضور نماينده متقاضي با ارائه معرفي نامه و ر سيد تحويل مدارک بلامانع مي باشد.

ادامه

مزايده عمومي املاک مازاد بانک صادرات استان بوشهر 1402/07

مزايده عمومي املاک مازاد بانک صادرات استان بوشهر 1402/07

ادامه

فروش املاک بانک صادرات ايران مديريت شعب استان فارس ، مزايده شماره 1402/4

فروش املاک بانک صادرات ايران مديريت شعب استان فارس ، مزايده شماره 1402/4

ادامه

مزايده فروش املاک مازاد و تمليکي بانک صادرات مديريت شعب استان اردبيل شماره 1402/5

بانک صادرات ايران – استان اردبيل در نظر دارد تعدادي از املاک مازاد و تمليکي خود را از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان مي‌توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر ، دريافت اسناد مزايده ( خريد پاکت مزايده) ، مطالعه مدارک و بازديد از املاک مورد نظر خود ، همه روزه از تاريخ 1402/12/02 لغايت 1402/12/10 (غير از ايام تعطيل) از ساعت 8:00 صبح لغايت 14:00 به دايره تدارکات و ساختمان مديريت شعب استان اردبيل به آدرس اردبيل ميدان ورزش ساختمان مديريت شعب بانک صادرات استان اردبيل طبقه اول مراجعه و يا با شماره تلفن‌هاي 1 -04533254150 تماس حاصل نمايند و پاکت‌هاي حاوي پيشنهادات خريد خود را تا قبل از ساعت 13 روزپنجشنبه مورخ 1402/12/17 به دبيرخانه اين مديريت تسليم و رسيد اخذ نمايند. جلسه بازگشايي پاکات پيشنهادات خريد شرکت کنندگان در روز شنبه مورخ 1402/12/19 رأس ساعت 10 صبح درمحل سالن اجلاس ساختمان مديريت شعب استان اردبيل واقع در اردبيل - ميدان ورزش با حضور مسئولين ذيربط مفتوح و قرائت خواهد شد. حضور شرکت کنندگان در مزايده در جلسه بازگشايي بلامانع و منوط به ارائه رسيد تسليم پاکات به بانک مي‌باشد.

ادامه

آگهي مزايده فروش املاک مازاد بانک صادرات - مديريت شعب استان قم

آگهي مزايده فروش املاک مازاد بانک صادرات - مديريت شعب استان قم

ادامه

مزايده استان فارس شماره 1402/3

بانک صادرات ايران مديريت استان فارس در نظر دارد 3 رقبه از املاک خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند

ادامه

مزايده عمومي اموال منقول

مزايده عمومي يک دستگاه خودرو به شماره 1402/9616/04

ادامه

سي و هفتمين مزايده عمومي فروش املاک مازاد بانک صادرات خراسان رضوي1402/5

سي و هفتمين مزايده عمومي فروش املاک مازاد بانک صادرات خراسان رضوي1402/5

ادامه

آگهي مزايده املاک مازاد (مرحله سوم) استان چهارمحال و بختياري

آگهي مزايده املاک مازاد (مرحله سوم) استان چارمحال و بختياري به شماره 1402/9616/03

ادامه

مزايده سوم سال 1402 استان البرز

مزايده سوم سال 1402 استان البرز

ادامه

مزايده املاک استان مازندران

مزايده عمومي املاک مازاد بانک صادرات استان مازندران تحت عنوان شماره 1402/4

ادامه

1402/4

مزايده املاک استان مازندران

ادامه

مزايده عمومي املاک مازاد بانک صادرات استان بوشهر تحت عنوان شماره 1402/6

مزايده عمومي املاک مازاد بانک صادرات استان بوشهر تحت عنوان شماره 1402/6

ادامه

Indexمزايده فروش املاک مازاد و تمليکي شماره 1402/4 مديريت شعب استان اردبيل

بانک صادرات ايران – استان اردبيل در نظر دارد تعدادي از املاک مازاد و تمليکي خود را از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان مي‌توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر ، دريافت اسناد مزايده ( خريد پاکت مزايده) ، مطالعه مدارک و بازديد از املاک مورد نظر خود ، همه روزه از تاريخ 1402/11/01 لغايت 1402/11/10 (غير از ايام تعطيل) از ساعت 8:00 صبح لغايت 14:00 به دايره تدارکات و ساختمان مديريت شعب استان اردبيل به آدرس اردبيل ميدان ورزش ساختمان مديريت شعب بانک صادرات استان اردبيل طبقه اول مراجعه و يا با شماره تلفن‌هاي 1 -04533254150 تماس حاصل نمايند و پاکت‌هاي حاوي پيشنهادات خريد خود را تا قبل از ساعت 14 روزچهارشنبه مورخ 1402/11/18 به دبيرخانه اين مديريت تسليم و رسيد اخذ نمايند. جلسه بازگشايي پاکات پيشنهادات خريد شرکت کنندگان در روز دوشنبه مورخ 1402/11/23 رأس ساعت 10 صبح درمحل سالن اجلاس ساختمان مديريت شعب استان اردبيل واقع در اردبيل - ميدان ورزش با حضور مسئولين ذيربط مفتوح و قرائت خواهد شد. حضور شرکت کنندگان در مزايده در جلسه بازگشايي بلامانع و منوط به ارائه رسيد تسليم پاکات به بانک مي‌باشد.

ادامه

مزايده سراسري 1402/3

مزايده سراسري در سطح شبکه املاک مديريت هاي شعب استان ها و مناطق تهران

ادامه

Index((آگهي مزايده فروش املاک مازاد بانک صادرات خوزستان 3/ 1402)) نوبت سوم

مزايده گذار : بانک صادرات ايران، مديريت شعب خوزستان موضوع مزايده : فروش املاک مازاد بانک بشرح ذيل : مهلت فروش اسناد: از تاريخ انتشار آگهي تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 23/09/1402 مهلت تحويل پاکات مزايده: تا پايان وقت اداري روز يکشنبه مورخ 03/10/1402 محل فروش اسناد : اهواز-کيانپارس-بلوار ساحلي غربي-نبش خيابان کوثر روبروي بيمارستان مهر طبقه سوم دايره ساختمان، برج اداري رفاهي بانک صادرات ، محل تحويل پاکات : اهواز-کيانپارس-بلوار ساحلي غربي-نبش خيابان کوثر روبروي بيمارستان مهر طبقه نهم دايره روابط عمومي و دبيرخانه برج اداري رفاهي بانک صادرات مبلغ ضمانت شرکت در مزايده به شرح جدول ذيل :ضمانت نامه بانکي ( غير از بانک صادرات ) ياچک بانکي بانک صادرات به شرح جدول ذيل مطابق قيمت پايه مزايده مندرج در آگهي که توسط متقاضي به نام دايره ساختمان بانک صادرات ايران مديريت شعب خوزستان صادر و به انضمام اسناد تحويل مي گردد . تاريخ و محل بازگشايي پاکات : روز سه شنبه مورخ 05/10/1402 ساعت 10 صبح اهواز-کيانپارس-بلوار ساحلي غربي-نبش خيابان کوثر روبروي بيمارستان مهر طبقه دهم دفتر حوزه مالي و اداري در ضمن حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشايي اختياري و منوط به ارائه رسيد تحويل مدارک خواهد بود. و حضور نماينده متقاضي با ارائه معرفي نامه و ر سيد تحويل مدارک بلامانع مي باشد. نحوه دريافت ثمن معامله پس از اعلام برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد بشرح جدول ذيل مي باشد : رديف ميزان پرداخت نقدي ميزان پرداخت غيرنقدي (باقيمانده در اقساط) الف 100 % ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ب 30 % حداقل پيش پرداخت 30درصد نقدي و الباقي به صورت نقد و اقساط 36 ماهه با نرخ سود مصوب بانکي ج %40 حداقل پيش پرداخت 40درصد نقدي و الباقي به صورت نقد و اقساط 60 ماهه با نرخ سود مصوب بانکي اولويت با پرداخت نقدي مي باشد پيشنهادات به صورت مشخص و شفاف اعلام گردد.

ادامه

مزايده 1402/3 فروش املاک مازاد بانک صادرات گيلان

مزايده 1402/3 فروش املاک مازاد بانک صادرات گيلان

ادامه

مزايده 1402/3 فروش املاک مازاد بانک صادرات گيلان

مزايده 1402/3 فروش املاک مازاد بانک صادرات گيلان

ادامه

مزايده عمومي املاک مازاد بانک صادرات استان بوشهر تحت عنوان شماره 1402/5

مزايده عمومي املاک مازاد بانک صادرات استان بوشهر تحت عنوان شماره 1402/5 شرکت توليدي آرد و مواد غذايي بوشهر

ادامه

سي و ششمين مزايده عمومي فروش املاک بانک صادرات خراسان رضوي 1402/4

سي و ششمين مزايده عمومي فروش املاک بانک صادرات خراسان رضوي 1402/4

ادامه

مزايده عمومي املاک مازاد بانک صادرات استان بوشهر تحت عنوان شماره 1402/4

مزايده عمومي املاک مازاد بانک صادرات استان بوشهر تحت عنوان شماره 1402/4

ادامه

((آگهي مزايده فروش املاک مازاد بانک صادرات خوزستان 2/ 140)) نوبت دوم

مزايده گذار : بانک صادرات ايران، مديريت شعب خوزستان موضوع مزايده : فروش املاک مازاد بانک بشرح ذيل : مهلت فروش اسناد: از تاريخ انتشار آگهي تا پايان وقت اداري روز دو شنبه مورخ 015/08/1402 مهلت تحويل پاکات مزايده: تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 22/08/1402 محل فروش اسناد : اهواز-کيانپارس-بلوار ساحلي غربي-نبش خيابان کوثر روبروي بيمارستان مهر طبقه سوم دايره ساختمان، برج اداري رفاهي بانک صادرات ، محل تحويل پاکات : اهواز-کيانپارس-بلوار ساحلي غربي-نبش خيابان کوثر روبروي بيمارستان مهر طبقه نهم دايره روابط عمومي و دبيرخانه برج اداري رفاهي بانک صادرات مبلغ ضمانت شرکت در مزايده به شرح جدول ذيل :ضمانت نامه بانکي ( غير از بانک صادرات ) ياچک بانکي بانک صادرات به شرح جدول ذيل مطابق قيمت پايه مزايده مندرج در آگهي که توسط متقاضي به نام دايره ساختمان بانک صادرات ايران مديريت شعب خوزستان صادر و به انضمام اسناد تحويل مي گردد . تاريخ و محل بازگشايي پاکات : روز سه شنبه مورخ 23/08/1402 ساعت 10 صبح اهواز-کيانپارس-بلوار ساحلي غربي-نبش خيابان کوثر روبروي بيمارستان مهر طبقه دهم دفتر حوزه مالي و اداري در ضمن حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشايي اختياري و منوط به ارائه رسيد تحويل مدارک خواهد بود. و حضور نماينده متقاضي با ارائه معرفي نامه و ر سيد تحويل مدارک بلامانع مي باشد.

ادامه

مزايده عمومي مديريت شعب بانک صادرات مرکزي 1402/02

فروش املاک مازاد وتمليکي دراختيار مديريت شعب استان مرکزي

ادامه

مزايده فروش املاک مازاد و تمليکي شماره 1402/2

بانک صادرات ايران – استان اردبيل در نظر دارد تعدادي از املاک مازاد و تمليکي خود را از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان مي‌توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر ، دريافت اسناد مزايده ( خريد پاکت مزايده) ، مطالعه مدارک و بازديد از املاک مورد نظر خود ، همه روزه از تاريخ 1402/07/029 لغايت 1402/08/04 (غير از ايام تعطيل) از ساعت 8:00 صبح لغايت 14:00 به دايره تدارکات و ساختمان مديريت شعب استان اردبيل به آدرس اردبيل ميدان ورزش ساختمان مديريت شعب بانک صادرات استان اردبيل طبقه اول مراجعه و يا با شماره تلفن‌هاي 1 -04533254150 تماس حاصل نمايند و پاکت‌هاي حاوي پيشنهادات خريد خود را تا قبل از ساعت 14 روز شنبه مورخ 1402/08/13 به دبيرخانه اين مديريت تسليم و رسيد اخذ نمايند. جلسه بازگشايي پاکات پيشنهادات خريد شرکت کنندگان در روز يکشنبه مورخ 1402/08/14 رأس ساعت 10 صبح درمحل سالن اجلاس ساختمان مديريت شعب استان اردبيل واقع در اردبيل - ميدان ورزش با حضور مسئولين ذيربط مفتوح و قرائت خواهد شد. حضور شرکت کنندگان در مزايده در جلسه بازگشايي بلامانع و منوط به ارائه رسيد تسليم پاکات به بانک مي‌باشد.

ادامه

مزايده عمومي املاک مديريت شعب استان مازندران

برگزاري مزايده املاک مديريت شعب استان مازندران 1402/3

ادامه

مزايده عمومي املاک مازاد ملکي و تمليکي بانک صادرات استان بوشهر

مزايده عمومي املاک مازاد ملکي و تمليکي بانک صادرات استان بوشهر

ادامه

مزايده عمومي فروش دو دستگاه خودروي پژو پارس و يک دستگاه ديزل ژنراتور

مزايده عمومي فروش دو دستگاه خودروي پژو پارس و يک دستگاه ديزل ژنراتور

ادامه

مزايده فروش املاک مازاد بانک صادرات - مديريت شعب استان قم شماره 1402/03

مزايده فروش املاک مازاد بانک صادرات - مديريت شعب استان قم شماره 1402/03 بصورت نقد و اقساط 60 ماهه

ادامه

مزايده 2-1402 فروش املاک مازاد و تمليکي

مزايده 2-1402 فروش املاک مازاد و تمليکي

ادامه

سي و پنجمين مزايده عمومي ويژه فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران خراسان رضوي1402/3

سي و پنجمين مزايده عمومي ويژه فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران خراسان رضوي1402/3

ادامه

مزايده فروش املاک مازاد شماره 1402/1 استان اردبيل

بانک صادرات ايران – استان اردبيل در نظر دارد تعدادي از املاک مازاد و تمليکي خود را از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان مي‌توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر ، دريافت اسناد مزايده ( خريد پاکت مزايده) ، مطالعه مدارک و بازديد از املاک مورد نظر خود ، همه روزه از تاريخ 1402/07/04 لغايت 1402/07/10 (غير از ايام تعطيل) از ساعت 8:00 صبح لغايت 14:00 به دايره تدارکات و ساختمان مديريت شعب استان اردبيل به آدرس اردبيل ميدان ورزش ساختمان مديريت شعب بانک صادرات استان اردبيل طبقه اول مراجعه و يا با شماره تلفن‌هاي 1 -04533254150 تماس حاصل نمايند و پاکت‌هاي حاوي پيشنهادات خريد خود را تا قبل از ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1402/07/17 به دبيرخانه اين مديريت تسليم و رسيد اخذ نمايند. جلسه بازگشايي پاکات پيشنهادات خريد شرکت کنندگان در روز چهارشنبه مورخ 1402/07/19 رأس ساعت 10 صبح درمحل سالن اجلاس ساختمان مديريت شعب استان اردبيل واقع در اردبيل - ميدان ورزش با حضور مسئولين ذيربط مفتوح و قرائت خواهد شد. حضور شرکت کنندگان در مزايده در جلسه بازگشايي بلامانع و منوط به ارائه رسيد تسليم پاکات به بانک مي‌باشد.

ادامه

مزايده سراسري 1402/2 فروش املاک مازاد سطح شبکه

مزايده سراسري 125 رقبه املاک استان ها و مناطق تهران

ادامه

مزايده عمومي املاک مديريت شعب بانک صادرات استان خوزستان1402/1

آگهي مزايده فروش املاک مازاد بانک صادرات خوزستان 1402/1 نوبت اول

ادامه

سي و چهارمين مزايده عمومي فروش املاک بانک صادرات ايران خراسان رضوي1402.2

سي و چهارمين مزايده عمومي فروش املاک بانک صادرات ايران خراسان رضوي1402.2

ادامه

مزايده 1402/2 فروش املاک مازاد بانک صادرات گيلان

مزايده 1402/2 فروش املاک مازاد بانک صادرات گيلان

ادامه

مزايده عمومي فروش وسايط نقليه و املاک مازاد شماره 1402/02 - مديريت شعب استان قم

مزايده عمومي فروش وسايط نقليه و املاک مازاد شماره 1402/02 - مديريت شعب استان قم

ادامه

مزايده 1402/2

برگزاري مزايده املاک مازاد بانک صادرات ايران مديريت شعب مازندران

ادامه

مزايده فروش املاک مازاد و تمليکي استان البرز 1-1402

مزايده فروش املاک مازاد و تمليکي استان البرز 1-1402

ادامه

مزايده 1402.1سي و سومين مزايده عمومي فروش املاک بانک صادرات ايران خراسان رضوي

سي و سومين مزايده عمومي فروش املاک بانک صادرات ايران خراسان رضوي1402.1

ادامه

مزايده 1402/1 املاک مازاد

برگزاري مزايده 1402/1 املاک مازاد بانک (املاک ستادي)

ادامه

فروش املاک تمليکي بانک صادرات - مديريت شعب استان قم به شماره 1402/01

فروش املاک تمليکي بانک صادرات - مديريت شعب استان قم به شماره 1402/01

ادامه

مزايده شماره 1/ 1402 فروش املاک مازاد بانک صادرات مديريت شعب استان گيلان

مزايده شماره 1/ 1402 فروش املاک مازاد بانک صادرات مديريت شعب استان گيلان

ادامه

مزايده عمومي فرو ش اموال اسقاطي و مازاد بانک صادرات ايران -مديريت شعب استان آذربايجان غربي شماره 1401/3

فروش اموال مازاد و اسقاطي بانک صادرات ايران- مديريت شعب استان آذربايجان غربي از طريق مزايده شماره 1401/3(روزنامه سراسري ابرار اقتصادي مورخ 1401/12/22)

ادامه

مزايده فروش املاک مازاد و تمليکي شماره 1401/5 بانک صادرات استان اردبيل

بانک صادرات ايران – استان اردبيل در نظر دارد تعدادي از املاک مازاد و تمليکي خود را از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان مي‌توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر ، دريافت اسناد مزايده ( خريد پاکت مزايده) ، مطالعه مدارک و بازديد از املاک مورد نظر خود ، همه روزه از تاريخ 1401/12/11 لغايت 1401/12/16 (غير از ايام تعطيل) از ساعت 8:00 صبح لغايت 14:00 به دايره تدارکات و ساختمان مديريت شعب استان اردبيل به آدرس اردبيل ميدان ورزش ساختمان مديريت شعب بانک صادرات استان اردبيل طبقه اول مراجعه و يا با شماره تلفن‌هاي 1 -04533254150 تماس حاصل نمايند و پاکت‌هاي حاوي پيشنهادات خريد خود را تا قبل از ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1401/12/24 به دبيرخانه اين مديريت تسليم و رسيد اخذ نمايند. جلسه بازگشايي پاکات پيشنهادات خريد شرکت کنندگان در روز پنج شنبه مورخ 1401/12/25 رأس ساعت 10 صبح درمحل سالن اجلاس ساختمان مديريت شعب استان اردبيل واقع در اردبيل - ميدان ورزش با حضور مسئولين ذيربط مفتوح و قرائت خواهد شد. حضور شرکت کنندگان در مزايده در جلسه بازگشايي بلامانع و منوط به ارائه رسيد تسليم پاکات به بانک مي‌باشد.

ادامه

مزايده شماره 5/ 1401 فروش املاک مازاد بانک صادرات مديريت شعب استان گيلان

مزايده شماره 5/ 1401 فروش املاک مازاد بانک صادرات مديريت شعب استان گيلان

ادامه

مزايده عمومي املاک مازاد و تمليکي بانک صادرات ايران -مديريت شعب استان آذربايجان غربي شماره 1401/5

فروش نقد و اقساط املاک تمليکي بانک صادرات مديريت شعب استان آذربايجان غربي در شهرهاي قره ضياءالدين- مياندوآب و محمود آباد

ادامه

مزايده عمومي املاک ملکي و تمليکي استان بوشهر

مزايده عمومي املاک ملکي و تمليکي استان بوشهر - مزايده شماره 1401/5

ادامه

مزايده سراسري فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران شماره 1401/3

مزايده شماره 1401/3فروش 57 رقبه املاک مازاد و تمليکي مديريت شعب استان ها و مناطق تهران در سطح شبکه بانک

ادامه

مزايده شماره 4/ 1401 فروش املاک مازاد بانک صادرات مديريت شعب استان گيلان

مزايده شماره 4/ 1401 فروش املاک مازاد بانک صادرات مديريت شعب استان گيلان

ادامه

سي و دومين مزايده عمومي ويژه فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران خراسان رضوي 1401/5

سي و دومين مزايده عمومي ويژه فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران خراسان رضوي 1401/5

ادامه

مزايده فروش املاک مازاد

مزايده فروش املاک مازاد بانک صادرات - مديريت شعب استان قم به شماره 1401/03

ادامه

مزايده عمومي فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران

مزايده عمومي فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران – مديريت شعب استان سمنان- شماره 5/1401

ادامه

مزايده فروش خودروي سواري بانک صادرات ايران

آگهي مزايده فروش خودروي سواري بانک صادرات ايران – مديريت شعب استان سمنان – نوبت اول سال 1401 ( شماره 2/1401)

ادامه

مزايده شماره 1401/4 فروش املاک مازاد و تمليکي استان اردبيل

بانک صادرات ايران – استان اردبيل در نظر دارد تعدادي از املاک مازاد و تمليکي خود را از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان مي‌توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر ، دريافت اسناد مزايده ( خريد پاکت مزايده) ، مطالعه مدارک و بازديد از املاک مورد نظر خود ، همه روزه از تاريخ 1401/10/26 لغايت 1401/11/4 (غير از ايام تعطيل) از ساعت 8:00 صبح لغايت 14:00 به دايره تدارکات و ساختمان مديريت شعب استان اردبيل به آدرس اردبيل ميدان ورزش ساختمان مديريت شعب بانک صادرات استان اردبيل طبقه اول مراجعه و يا با شماره تلفن‌هاي 1 -04533254150 تماس حاصل نمايند و پاکت‌هاي حاوي پيشنهادات خريد خود را تا قبل از ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1401/11/12 به دبيرخانه اين مديريت تسليم و رسيد اخذ نمايند. جلسه بازگشايي پاکات پيشنهادات خريد شرکت کنندگان در روز يکشنبه مورخ 1401/11/16 رأس ساعت 10 صبح درمحل سالن اجلاس ساختمان مديريت شعب استان اردبيل واقع در اردبيل - ميدان ورزش با حضور مسئولين ذيربط مفتوح و قرائت خواهد شد. حضور شرکت کنندگان در مزايده در جلسه بازگشايي بلامانع و منوط به ارائه رسيد تسليم پاکات به بانک مي‌باشد.

ادامه

مزايده 1401/3 فروش املاک مازاد بانک صادرات گيلان

فروش املاک مازاد بانک صادرات مديريت شعب استان گيلان 1401/3

ادامه

سي و يکمين مزايده عمومي فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران خراسان رضوي1401/4

سي و يکمين مزايده عمومي فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران خراسان رضوي1401/4

ادامه

مزايده عمومي فروش اموال مازاد بانک صادرات ايران – مديريت شعب استان سمنان

مزايده عمومي فروش اموال مازاد بانک صادرات ايران (فروش اسناد امحائي) – مديريت شعب استان سمنان- شماره 1/1401

ادامه

مزايده فروش املاک مازاد و تمليکي شماره 1401/2-بانک صادرات ايران-مديريت شعب استان آذربايجان غربي

فروش املاک مازاد و تمليکي بانک صادرات ايران -مديريت شعب استان آذربايجان غربي با شرايط نقد و اقساط (حداقل 30 درصد نقد و 70 درصد اقساط با باز پرداخت 36 الي 60 ماهه)

ادامه

مزايده عمومي املاک ملکي و تمليکي استان بوشهر شماره 1401/4

مزايده عمومي املاک ملکي و تمليکي استان بوشهر شماره 1401/4

ادامه

مزايده 1401/3 استان البرز

مزايده فروش املاک مازاد و تمليکي استان البرز

ادامه

مزايده عمومي فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران – مديريت شعب استان سمنان

مزايده عمومي فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران – مديريت شعب استان سمنان- شماره 4/1401

ادامه

مزايده 1401/2 فروش املاک مازاد بانک صادرات گيلان

مزايده 1401/2 فروش املاک مازاد بانک صادرات گيلان

ادامه

مزايده 1401/02

مزايده فروش ملک تمليکي مرغداري خفر به شناسه 9528

ادامه

مزايده 1401/01

مزايده فروش محل سابق شعبه کارانديش به شناسه 1334

ادامه

مزايده عمومي فروش املاک مازاد و تمليکي بانک صادرات - مديريت شعب استان قم به شماره 1401/02

مزايده عمومي فروش املاک مازاد و تمليکي بانک صادرات - مديريت شعب استان قم به شماره 1401/02

ادامه

مزايده عمومي فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران در خراسان رضوي 1401/3

زمان دريافت اسناد مزايده : از تاريخ 1401/08/12 الي 1401/08/18 زمان تحويل مدارک و اسناد مزايده : از تاريخ 1401/08/12 الي 1401/08/26 زمان بازگشايي پاکات : روز شنبه مورخ 1401/08/28 راس ساعت 10 صبح

ادامه

مزايده عمومي فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران - شماره 3/1401

مزايده عمومي فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران – مديريت شعب استان سمنان- شماره 3/1401

ادامه

فروش سرقفلي املاک مازاد مديريت شعب غرب تهران 1401/6

فروش سرقفلي 19 رقبه از املاک واقع در مجتمع سعدي شيراز

ادامه

Index ((آگهي مزايده فروش املاک مازاد بانک صادرات خوزستان 3/ 1401))

((آگهي مزايده فروش املاک مازاد بانک صادرات خوزستان 3/ 1401)) نوبت دوم

ادامه

مزايده شماره 1401/2 املاک مازاد استان البرز

مزايده املاک مازاد و تمليکي استان البرز 1401/2

ادامه

مزايده عمومي 1401/2 در سطح شبکه-اداره کل املاک

نوبت دوم آگهي مزايده عمومي فروش املاک 1401/2 در سطح شبکه - برگزار کننده اداره کل املاک

ادامه

مزايده فروش املاک مازاد و تمليکي بانک صادرات مديريت شعب استان اردبيل شماره 1401/3

بانک صادرات ايران – استان اردبيل در نظر دارد تعدادي از املاک مازاد خود را از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان مي‌توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر ، دريافت اسناد مزايده ( خريد پاکت مزايده) ، مطالعه مدارک و بازديد از املاک مورد نظر خود ، همه روزه از تاريخ 1401/07/16 لغايت 1401/07/21 (غير از ايام تعطيل) از ساعت 8:00 صبح لغايت 14:00 به دايره تدارکات و ساختمان مديريت شعب استان اردبيل به آدرس اردبيل ميدان ورزش ساختمان مديريت شعب بانک صادرات استان اردبيل طبقه اول مراجعه و يا با شماره تلفن‌هاي 1 -04533254150 تماس حاصل نمايند و پاکت‌هاي حاوي پيشنهادات خريد خود را تا قبل از ساعت 14 روز شنبه مورخ 1401/07/30 به دبيرخانه اين مديريت تسليم و رسيد اخذ نمايند. جلسه بازگشايي پاکات پيشنهادات خريد شرکت کنندگان در روز يک شنبه مورخ 1401/08/01 رأس ساعت 10 صبح درمحل سالن اجلاس ساختمان مديريت شعب استان اردبيل واقع در اردبيل - ميدان ورزش با حضور مسئولين ذيربط مفتوح و قرائت خواهد شد. حضور شرکت کنندگان در مزايده در جلسه بازگشايي بلامانع و منوط به ارائه رسيد تسليم پاکات به بانک مي‌باشد.

ادامه

((آگهي مزايده فروش املاک مازاد بانک صادرات خوزستان 2/ 1401)) نوبت دوم

مزايده گذار : بانک صادرات ايران، مديريت شعب خوزستان موضوع مزايده : فروش املاک مازاد بانک بشرح ذيل : مهلت فروش اسناد و تحويل پاکت پيشنهاد مزايده : از تاريخ انتشار آگهي تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 24/06/1401 محل فروش اسناد : اهواز خيابان شهيد موسوي (حافظ )بين سلمان فارسي و مجاهدين ساختمان بانک صادرات خوزستان طبقه سوم دايره ساختمان ـ - تلفن :32924091 و32217798 ـ 061 محل تحويل پاکت : اهواز خيابان آزادگان (24 متري) نبش خيابان امام (ره) ساختمان مرکزي طبقه اول دايره دبيرخانه تلفن : 32222069 -061 مبلغ ضمانت شرکت در مزايده به شرح جدول ذيل :ضمانت نامه بانکي ( غير از بانک صادرات ) ياچک بانکي بانک صادرات به شرح جدول ذيل مطابق قيمت پايه مزايده مندرج در آگهي که توسط متقاضي به نام دايره ساختمان بانک صادرات ايران مديريت شعب خوزستان صادر و به انضمام اسناد تحويل مي گردد . تاريخ و محل بازگشايي پاکتها : روز دوشنبه مورخ 28/06/1401 ساعت 9 صبح واقع در اهواز خ آزادگان ساختمان مرکزي طبقه اول دفتر کميته معاملات در ضمن حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشايي اختياري و منوط به ارائه رسيد تحويل مدارک خواهد بود. و حضور نماينده متقاضي با ارائه معرفي نامه و ر سيد تحويل مدارک بلامانع مي باشد.

ادامه

بيست و نهمين مزايده عمومي فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران در خراسان رضوي1401.2

بيست و نهمين مزايده عمومي فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران در خراسان رضوي1401.2

ادامه

مزايده فروش املاک مازاد بانک صادرات - مديريت شعب قم به شماره 1401/01

مزايده فروش املاک مازاد بانک صادرات - مديريت شعب قم به شماره 1401/01

ادامه

مزايده شماره 1401/2 فروش املاک مازاد و تمليکي بانک صادرات مديريت شعب استان اردبيل

بانک صادرات ايران – استان اردبيل در نظر دارد تعدادي از املاک مازاد خود را از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان مي‌توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر ، دريافت اسناد مزايده ( خريد پاکت مزايده) ، مطالعه مدارک و بازديد از املاک مورد نظر خود ، همه روزه از تاريخ 1401/05/22 لغايت 1401/5/30 (غير از ايام تعطيل) از ساعت 8:00 صبح لغايت 14:00 به دايره تدارکات و ساختمان مديريت شعب استان اردبيل به آدرس اردبيل ميدان ورزش ساختمان مديريت شعب بانک صادرات استان اردبيل طبقه اول مراجعه و يا با شماره تلفن‌هاي 1 -04533254150 تماس حاصل نمايند و پاکت‌هاي حاوي پيشنهادات خريد خود را تا قبل از ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1401/06/7 به دبيرخانه اين مديريت تسليم و رسيد اخذ نمايند. جلسه بازگشايي پاکات پيشنهادات خريد شرکت کنندگان در روز سه شنبه مورخ 1401/06/08 رأس ساعت 10 صبح درمحل سالن اجلاس ساختمان مديريت شعب استان اردبيل واقع در اردبيل - ميدان ورزش با حضور مسئولين ذيربط مفتوح و قرائت خواهد شد. حضور شرکت کنندگان در مزايده در جلسه بازگشايي بلامانع و منوط به ارائه رسيد تسليم پاکات به بانک مي‌باشد.

ادامه

مزايده عمومي فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران – مديريت شعب استان سمنان- شماره 2/1401

برگزاري مزايده فروش املاک بانک صادرات ايران نوبت دوم سال 1401

ادامه

مزايده عمومي 1401/1 -املاک ستادي

مزايده عمومي جهت املاک ستادي -برگزار کننده اداره کل املاک

ادامه

مزايده فروش املاک مازاد و تمليکي 1401/3

آگهي مزايده عمومي فروش املاک مازاد و تمليکي بانک صادرات ايران شماره 1401/3 بانک صادرات ايران مديريت شعب غرب تهران در نظردارد نسبت به فروش تعدادي از املاک مازاد و تمليکي خود از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد . منقاضيان محترم مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر، شرکت در مزايده و دريافت اسناد از تاريخ درج آگهي تا تاريخ 1401/04/28 با شماره تلفنهاي 44484401و44484402 دايره تدارکات و ساختمان حاصل نموده و يا به سايت بانک صادرات به نشاني www.bsi.ir مراجعه نمايند

ادامه

مزايده عمومي املاک مازاد ملکي و تمليکي بانک صادرات استان بوشهر تحت عنوان شماره 1401/1

مزايده عمومي املاک مازاد ملکي و تمليکي بانک صادرات استان بوشهر تحت عنوان شماره 1401/1

ادامه

فروش املاک مازاد و تمليکي شماره 1401/1

بانک صادرات ايران – استان اردبيل در نظر دارد تعدادي از املاک مازاد خود را از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان مي‌توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر ، دريافت اسناد مزايده ( خريد پاکت مزايده) ، مطالعه مدارک و بازديد از املاک مورد نظر خود ، همه روزه از تاريخ 1401/04/06 لغايت 1401/04/13 (غير از ايام تعطيل) از ساعت 8:00 صبح لغايت 14:00 به دايره تدارکات و ساختمان مديريت شعب استان اردبيل به آدرس اردبيل ميدان ورزش ساختمان مديريت شعب بانک صادرات استان اردبيل طبقه اول مراجعه و يا با شماره تلفن‌هاي 1 -04533254150 تماس حاصل نمايند و پاکت‌هاي حاوي پيشنهادات خريد خود را تا قبل از ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1401/04/22 به دبيرخانه اين مديريت تسليم و رسيد اخذ نمايند. جلسه بازگشايي پاکات پيشنهادات خريد شرکت کنندگان در روزشنبه مورخ 1401/04/25 رأس ساعت 11 صبح درمحل سالن اجلاس ساختمان مديريت شعب استان اردبيل واقع در اردبيل - ميدان ورزش با حضور مسئولين ذيربط مفتوح و قرائت خواهد شد. حضور شرکت کنندگان در مزايده در جلسه بازگشايي بلامانع و منوط به ارائه رسيد تسليم پاکات به بانک مي‌باشد.

ادامه

بيست و هشتمين مزايده عمومي فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران در خراسان رضوي 1/1401

بيست و هشتمين مزايده عمومي شرکت توسعه سپهرماندگار خراسان ويژه فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران در خراسان رضوي 1/1401 شرکت توسعه سپهرماندگار خراسان به عنوان کارگزار فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران در نظر دارد تعدادي از املاک مازاد اين بانک در خراسان رضوي را با شرح و شرايط مندرج در جداول ذيل به صورت نقد و اقساط و از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد. متقاضيان محترم مي توانند از تاريخ 02/04/1401 لغايت تاريخ 06/04/1401 از ساعت 8 صبح الي 13:30 جهت دريافت اسناد مزايده به دفتر شرکت واقع در مشهد، ميدان جانباز، اداره مرکزي بانک صادرات خراسان رضوي طبقه ششم (شرکت توسعه سپهرماندگارخراسان) مراجعه نمايند. بازگشائي پاکات و قرائت پيشنهادات در روز چهارشنبه مورخ 15/04/1401 راس ساعت 10 صبح در طبقه دوازدهم اداره مرکزي بانک صادرات ايران مديريت شعب خراسان رضوي با حضور مسئولين ذيربط انجم خواهد شد. حضور شرکت کنندگان در مزايده در جلسه بازگشائي اختياري و منوط به ارائه رسيد تسليم پاکات مي باشد. تلفن : 37666033-051 نمابر 37666062-051 اطلاعات بيشتر در سايت : www.sepehrmandegar.com وwww.bsi.ir

ادامه

آگهي مزايده 1401/1 ملک تمليکي کوي گلشهر

آگهي مزايده عمومي ملک تمليکي کوي گلشهر

ادامه

مزايده 1401/1 فروش املاک مازاد مديريت شعب استان البرز

مزايده 1401/1 فروش املاک مازاد مديريت شعب استان البرز

ادامه

مزايده استاني فروش املاک مازاد و تمليکي شماره 1401/1- بانک صادرات ايران -مديريت شعب استان آذربايجان غربي

مزايده عمومي فروش املاک مازاد و تمليکي بانک صادرات ايران شماره 1/ 1401 بانک صادرات ايران- مديريت شعب استان آذربايجان غربي در نظر دارد تعدادي از املاک مازاد به شرح ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان مي توانند جهت کس)ب نوبت اول( اطلاعات بيشتر ، دريافت اسناد مزايده ،مطالعه مدارک و بازديد از املاک مورد نظر خود ، با در دست داشتن فيش واريزي خريد اسناد، همه روزه از تاريخ انتشار آگهي )غير از ايام تعطيل( از ساعت 8:30 صبح لغايت 15:00 به نشاني اروميه - خيابان کاشاني برج سپهر آذربايجان- مديريت شعب بانک صادرات استان آذربايجان غربي طبقه ششم دايره تدارکات و ساختمان مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 33488003 - 33488001 تماس حاصل نمايند.آخرين مهلت فروش اسناد ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 16 / 03 / 1401 مي باشد و متقاضيان مي بايست پاکت هاي حاوي پيشنهادهاي خريد خود را تا قبل از ساعت 16:00 روز سه شنبه 17 / 03 / 1401 به نشاني مذکور - طبقه هشتم -دفتر معاون مالي و اداري تحويل و رسيد اخذ نمايند .پاکات پيشنهادي ارائه شده در روز چهارشنبه مورخ 18 / 03 / 1401 ساعت 12 در محل برج سپهر آذربايجان -طبقه نهم واقع درخيابان کاشاني- مديريت شعب بانک صادرات استان آذربايجان غربي ،در حضور اعضاي کميته معاملات مفتوح و قرائت خواهد شد .حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشايي پاکات اختياري ومنوط به ارائه رسيد تسليم پاکات به بانک مي باشد. توضيحات وشرايط: -1 ميزان مبلغ سپرده توديعي شرکت در مزايده مربوط به هر ملک در آگهي مندرج مي باشد که طبق مفاد اسناد مزايده الزاما مي بايست به حساب شماره 0103422815000 )شماره شبا: IR 600190000000103422815000 ( به نام بانک صادرات ايران- دايره حسابداري و بودجه مديريت شعب استان آذربايجان غربي )قابل پرداخت در تمامي شعب بانک صادرات ايران( واريزگردد .ضمناً ارائه فيش واريزي به مبلغ 000 / 600 ريال به حساب ياد شده بابت خريد اسناد الزامي مي باشد. -2 مطالعه مدارک وسوابق مربوطه وبازديد از املاک،قبل از شرکت در مزايده براي تمامي شرکت کنندگان در مزايده ضروري مي باشد. -3 بانک در رد يا قبول کي يا تمامي پيشنهادهاي خريد مختار مي باشد. -4 کليه املاک با وضع موجود به فروش مي رسند و مسئوليت تخليه و کليه هزينه ها ي متعلقه مربوط به املاک داراي متصرف به عهده خريدار مي باشد. -5 اخذ رضايت مالک )پرداخت حق مالکانه (در املاک اوقافي،سر قفلي ،حق کسب وپيشه وساير موارد فرضيه ومتصوره وپرداخت هزينه هاي مربوطه تماما به عهده خريدار خواهد بود. -6 در صورت نياز به اصلاح سند ، طي مراحل اداري و پرداخت هزينه هاي مربوطه به عهده خريدار مي باشد. -7 در املاک نياز به تفک کي و اصلاح، در صورت بروز مشکلات در خصوص تفک کي و قطعي شدن عدم امکان تفک کي وجوه واريزي خريدار عيناً مسترد مي گردد و خريدار هيچ گونه ادعايي در اين خصوص نخواهد داشت . -8 به متقاضيان خريد به شيوه اقساطي ، واگذاري املاک صنعتي و زراعي با لحاظ نمودن دوره تنفس حداکثر شش ماهه )مشروط بر اينکه کل دوره اقساطي وتنفس از 60 ماه تجاوز ننمايد( امکان پذير مي باشد. -9 شايان ذکر است قيمت پايه تمامي املاک مندرج در آگهي مزايده )به استثناي رديف هاي 2 و 8( 10 % )ده درصد(کمتر از قيمت کارشناسي مي باشد. کليه املاک عرضه شده با هر يک از شرايط پرداخت ذيل به فروش مي رسد. رديف ميزان پرداخت نقدي ميزان پرداخت غيرنقدي )باقيمانده در اقساط( %100 1 %30 %70 2 حداکثر در 60 قسط با کارمزد )سود( مصوب بانکي %50 %50 3 حداکثر در 48 قسط با کارمزد )سود( مصوب بانکي %70 %30 4 حداکثر در 36 قسط با کارمزد )سود( مصوب بانکي اولويت با پيشنهاد پرداخت نقدي )رديف 1( است و ساير پيشنهادها غير از شرايط فو قالذکر فقط قابل بررسي م يباشد و مي بايست پيشنهاد ها به صورت مشخص و شفاف اعلام گردد. 5 تبصره 1: در شرايط مساوي بودن قيمت هاي پيشنهادي، اولويت صرفاً با پيشنهاد «نقدي » است. تبصره 2: در شرايط کمتر بودن قيمت پيشنهادي «نقدي » از شرايط پرداخت به صورت «نقد و اقساط »، در صورتي که مبلغ پيشنهاد «نقد و اقساط » بيش از 10 % از مبلغ پيشنهاد «نقدي » باشد پيشنهاد «نقد و اقساط » به عنوان برنده خواهد بود. تبصره 3: در شرايط مساوي بودن قيمت هاي پيشنهادي «نقد و اقساط »، اولويت ابتدا با درصد «حصه نقدي » بيشتر و سپس مدت زمان پرداخت اقساط کمتر با سود بانکي مصوب مي باشد. لطفاً به اصلاحات احتمالي انجام شده در آگهي نوبت دوم مزايده که روز يکشنبه مورخ 08 / 03 / 1401 در روزنامه استاني آراز آذربايجان منتشر م يگردد و يا سايت بانک صادرات ايران به نشاني www.bsi.ir تا پايان مهلت ارائه پيشنهادهاي قيمت که ملاک عمل مي باشد توجه فرماييد. روابط عمومي بانک صادرات هرمزگان تاريخ انتشار: 02 / 03 / 1401

ادامه

مزايده املاک سيستان و بلوچستان 1401/1

بانک صادرات ايران مديريت شعب استان سيستان و بلوچستان در نظر دارد تعدادي از املاک مازاد و تمليکي خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان مي‌توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر ، دريافت اسناد مزايده ، مطالعه مدارک و بازديد از ملک مورد نظر خود ، همه روزه از تاريخ انتشار آگهي (غير از ايام تعطيل) از ساعت 08:00 لغايت 14:00 به دايره تدارکات و ساختمان مديريت شعب استان سيستان و بلوچستان به آدرس : زاهدان - بلوار شهيد مطهري - ميدان آزادي - طبقه سوم ساختمان مرکزي شماره يک مراجعه و يا با تلفن‌ 33235468-054 تماس حاصل نمايند؛ آخرين مهلت خريد اسناد ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1401/03/11 و تحويل پاکت‌هاي حاوي پيشنهاد خريد قبل از ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1401/03/28مي باشد که ضروري است متقاضيان نسبت به تسليم آن به دايره تدارکات و ساختمان اين مديريت اقدام و رسيد اخذ نمايند. قابل ذکر است که جلسه بازگشايي پاکت هاي ارائه شده توسط شرکت کنندگان در روز يکشنبه مورخ 1401/03/29رأس ساعت 9 صبح درسالن اجتماعات اداره مرکزي اين مديريت با حضور مسئولين ذيربط برگزار خواهد شد. حضور شرکت کنندگان در مزايده در جلسه بازگشايي اختياري و منوط به ارائه رسيد تسليم پاکت ها به بانک مي‌باشد.

ادامه

مزايده عمومي فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران – مديريت شعب استان سمنان- شماره 1/1401 ( نوبت اول )

مزايده عمومي فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران – مديريت شعب استان سمنان- شماره 1/1401 ( نوبت اول )

ادامه

1401/1

مزايده فروش املاک مازاد و تمليکي بانک صادرات مديريت شعب منطقه غرب تهران

ادامه

Index

((آگهي مزايده فروش املاک مازاد بانک صادرات خوزستان 4/1400)) نوبت دوم مزايده گذار : بانک صادرات ايران، مديريت شعب خوزستان موضوع مزايده : فروش املاک مازاد بانک بشرح ذيل : مهلت فروش اسناد و تحويل پاکت پيشنهاد مزايده : از تاريخ انتشار آگهي تا پايان وقت اداري روز چهار شنبه مورخ 10/01/1401 محل فروش اسناد : اهواز خيابان شهيد موسوي (حافظ )بين سلمان فارسي و مجاهدين ساختمان بانک صادرات خوزستان طبقه سوم دايره ساختمان ـ - تلفن :32924091 و32217798 ـ 061 محل تحويل پاکت : اهواز خيابان آزادگان (24 متري) نبش خيابان امام (ره) ساختمان مرکزي طبقه اول دايره دبيرخانه تلفن : 32222069 -061 مبلغ ضمانت شرکت در مزايده به شرح جدول ذيل :ضمانت نامه بانکي ( غير از بانک صادرات ) ياچک بانکي بانک صادرات به شرح جدول ذيل مطابق قيمت پايه مزايده مندرج در آگهي که توسط متقاضي به نام دايره ساختمان بانک صادرات ايران مديريت شعب خوزستان صادر و به انضمام اسناد تحويل مي گردد . تاريخ و محل بازگشايي پاکتها : روز دوشنبه مورخ 15/01/1401 ساعت 9 صبح واقع در اهواز خ آزادگان ساختمان مرکزي طبقه اول دفتر کميته معاملات در ضمن حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشايي اختياري و منوط به ارائه رسيد تحويل مدارک خواهد بود. و حضور نماينده متقاضي با ارائه معرفي نامه و ر سيد تحويل مدارک بلامانع مي باشد. نحوه دريافت ثمن معامله پس از اعلام برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد بشرح جدول ذيل مي باشد : رديف شرايط پرداخت (گروه) ميزان پرداخت نقدي نوع فروش ميزان پرداخت غير نقدي (باقيمانده در اقساط طي عقد اجاره به شرط تمليک) 1 الف 100 % نقدي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ب 10% الي 90% نقد و اقساط الباقي اقساط با احتساب نرخ سود مصوب و حداکثر 60 ماه در قالب قرارداد اجاره به شرط تمليک توضيحات : 1) مبلغ پيشنهادي بايد مشخص ، معين و بدون ابهام و بصورت درصدي از قيمت پايه باشد و در پاکت مهر و موم شده ( سربسته ) تحويل گردد. 2) بازديد از املاک و مطالعه سوابق مربوط قبل از شرکت در مزايده براي تمامي شرکت کنندگان در مزايده ضروري مي باشد. 3) کليه املاک عرضه شده با وضعيت موجود و شرايط اعلامي در مزايده به فروش مي رسند. لذا مسئوليت تخليه و کليه هزينه هاي متعلقه مربوط به املاک داراي متصرف بر عهده خريدار است. همچنين املاکي که فاقد سند رسمي و يا فاقد پايانکار بوده ، مراجعه به سازمان و ارگانهاي ذي ربط به منظور اخذ سند و يا پايانکار و پرداخت هزينه هاي مرتبط با املاک ، اعلامي از سوي شهرداري ، اداره دارايي و عندالزوم سازمان تأمين اجتماعي بر عهده خريدار ملک موصوف خواهد بود و بانک صادرات در اين زمينه مسئوليتي نخواهد داشت و کليه دعاوي مطروحه از جانب خريداران در مراجع قضايي و شبه قضايي به طرفيت بانک صادرات در حال و آينده مسموع نخواهد بود. 4) بانک در رد يا قبول يک يا تمامي پيشنهادات خريديا انصراف از مزايده و فروش بدون ذکر دليل در هر مرحله مختار است. 5) خريدار متعهد به رعايت کل مفاد شرايط و تعهدات مزايده مي باشد که در فرم توسط بانک ارائه مي گردد. 6) کليه متقاضيان جهت دريافت اسناد مزايده مي بايست مبلغ 500,000 ريال به حساب 0103297469002 بنام دايره ساختمان بانک صادرات واريز و اصل وکپي فيش را در هنگام دريافت اسناد ارائه فرمايند. 7) هزينه درج آگهي و ارزيابي ملک مورد تقاضا بر عهده برنده مزايده مي باشد. تبصره 1 :در شرايط مساوي بودن قيمتهاي پيشنهادي ، اولويت صرفاٌ با پيشنهاد نقدي است. تبصره2 : در شرايط کمتر بودن قيمت پيشنهادي نقدي از شرايط پرداخت به صورت نقد و اقساط ، در صورتيکه مبلغ پيشنهاد نقد و اقساط بيش از 10% از مبلغ پيشنهادي " نقدي" به نسبت قيمت پايه ، بالاتر باشد پيشنهاد نقد و اقساط به عنوان برنده خواهد بود. تبصره 3 : در شرايط مساوي بودن قيمتهاي پيشنهادي "نقد و اقساط" اولويت با درصد " حصه نقدي " بيشتر و مدت زمان پرداخت اقساط کمتر مي باشد. بانک صادرات مديريت شعب خوزستان

ادامه

بيست و هفتمين مزايده عمومي شرکت توسعه سپهرماندگار خراسان ويژه فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران در استان خراسان رضوي 5/1400

بيست و هفتمين مزايده عمومي فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران در استان خراسان رضوي 5/1400

ادامه

مزايده1400/4 فروش املاک مازاد مديريت شعب استان گيلان

مزايده 1400/4 فروش املاک مازاد مديريت شعب استان گيلان

ادامه

مزايده مرحله اول اسفندماه املاک مازاد مديريت شعب بانک صادرات استان کرمانشاه

مزايده مرحله اول اسفندماه املاک مازاد مديريت شعب بانک صادرات استان کرمانشاه

ادامه

مزايده 1400/2

1-کليه املاک با وضع موجود و شرايط اعلامي به فروش مي رسد.2-بانک در رد يا قبول يک يا تمامي پيشنهادات خريد مختار است. 3- مسئوليت تخليه و هزينه هاي مرتبط و تبعات هر گونه تعويض و عقب نشيني به عهده خريدار ميباشد.

ادامه

مزايده سراسري املاک ستادي 1400/4

تاريخ مهلت خريد اسناد 1400/12/09 تاريخ بازگشايي پاکات 1400/12/18

ادامه

مزايده عمومي فروش املاک تمليکي بانک صادرات قم 05-1400

بانک صادرات ايران مديريت شعب استان قم در نظر دارد تعدادي از املاک مازاد خود را از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده، مطالعه مدارک و بازديد از املاک مورد نظر خود ، همه روزه از تاريخ انتشار آگهي 03/12/1400 در ساعات اداري به دايره تدارکات به نشاني :قم ميدان امام خميني ، طبقه همکف سرپرستي بانک صادرات ، مراجعه و يا با شماره 02536600238تماس حاصل نمايند، آخرين مهلت خريد اسناد تا پايان وقت اداري روزيکشنبه مورخ 08 / 12/ 1400 مي باشد.و پاکتهاي حاوي پيشنهادهاي خريد خود را تا قبل از ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 17 / 12 / 1400 به دايره دبيرخانه اين مديريت تسليم ورسيد اخذ نمايند. جلسه بازگشايي پاکات پيشنهادي خريد شرکت کنندگان، در روز چهارشنبه مورخ 18 / 12 / 1400 راس ساعت 10:00 در ساختمان مرکزي بانک صادرات، واقع در قم ميدان امام خميني ، طبقه چهارم ، سالن کميته معاملات بانک ، باحضور مسئولين ذيربط مفتوح و قرائت خواهد شد. بدينوسيله از تمامي شرکت کنندگان در مزايده در جلسه بازگشايي دعوت بعمل آورده مي شود وليکن حضور شرکت کنند گان اختياري و منوط به ارائه رسيد تسليم پاکتها و ارائه کارت ملي مي باشد .

ادامه

مديريت شعب غرب تهران 1400/5

مزايده فروش املاک مازاد و تمليکي مديريت شعب غرب تهران 1400/5

ادامه

مزايده عمومي استاني ( روزنامه ولايت قزوين )

مزايده عمومي فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران-مديريت شعب استان قزوين3/1400 بانک صادرات ايراندر نظر دارد تعدادي از املاک مازاد خوددر استان قزوين را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان مي توانند جهت کسب اطلاعاتبيشتر، دريافت اسناد مزايده ، مطالعه مدارک و بازديد از املاک مورد نظر خود همه روزه از تاريخ انتشار آگهيلغايت چهارشنبه 27/11/1400(غير از ايام تعطيل)از ساعت 8 صبح لغايت 14 به دايره تدارکات و ساختمان مديريت شعب استان قزوين ، به نشاني چهارراه پادگان مراجعه و يا با شماره تلفن 33368820 -028 و 33368658تماس حاصل و پاکت هاي حاوي پيشنهادات را تا ساعت 13:00 مورخ 27/11/1400 به دايره روابط عمومي تسليم و رسيد اخذ نمايند پاکات پيشنهادات ارائه شده در روز پنج شنبه 28/11/1400راس ساعت 10:00صبح در سالن کنفرانس ساختمان سرپرستي مديريت شعب استان قزوين واقع در چهار راه پادگان با حضور مسئولين ذيربط مفتوح و قرائت خواهد شد . حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشايي اختياري و منوط به ارائه رسيد تسليم پاکات به بانک مي باشد. جدولاولويتهايفروشاملاکمازاد رديف ميزان پرداخت نقدي اولويت با پرداخت نقدي (رديف 1) است ،پيشنهاد اقساطي با اولويت پرداخت به ترتيب رديف هاي 2 الي 4 جدول مي باشد . 1 100% * 2 70% 30% اقساطي با بازپرداخت حداکثر 36 ماهه با نرخ مصوب بانکي. 3 50% 50% اقساطي با بازپرداختحداکثر36 ماهه با نرخ مصوب بانکي. 4 30% 70% اقساطي با بازپرداختحداکثر36 ماهه با نرخ مصوب بانکي. توضيحات و شرايط : 1- مبلغ سپرده توديعي شرکت در مزايده مربوط به هر ملک در اگهي مندرج مي باشد که طبق مفاد اسناد مزايده مي بايست به حساب 0102529460000 به نام دايره تدارکات و ساختمان نزد شعبه فلسطين 3452 واريز شود . ضمنا جهت دريافت اسناد و اوراق مزايده ارائه فيش واريزي به مبلغ 000/500 ريال (پنجاه هزار تومان)به حساب ياد شده الزامي مي باشد . 2- مطالعه مدارک و سوابق مربوطه و بازديد از املاک قبل از شرکت در مزايده براي تمامي شرکت کنندگان در مزايده ضروري است. 3- بانک در رد يا قبول يک يا تمامي پيشنهادات خريد مختار است 4- کليه املاک با وضع موجود به فروش مي رسد و در صورت داشتن متصرف ، مسئوليت تخليه و کليه هزينه هاي متعلقه به عهده خريدار مي باشد و اخذ رضايت مالک(پرداخت حق مالکانه)در املاک اوقافي ، سرقفلي ، حق کسب و پيشه و ساير موارد فرضيه و متصوره و پرداخت هزينه هاي مربوطه تماما به عهده خريدار مي باشد. 5- در صورتارائه درخواست خريد اقساطي 10% به قيمت پايه کارشناسي اضافه خواهد شد . مشخصات املاک مطرح در مزايده بانک صادرات ايران-مديريت شعب استان قزوين رديف شناسه ملک آدرس ملک شماره پلاک ثبتي اصلي-فرعي مساحت (مترمربع) نوع ملک نوع کاربري مبلغ ارزيابي (به ريال) (آخرين کارشناسي انجام شده) مبلغ پايه در مزايده (نقد و اقساط) سپرده توديعي (جهت شرکت در مزايده) توضيحات مهم عرصه (مترمربع) اعيان (مترمربع) ساختمان-آپارتمان-مغازه-زمين بانک-تجاري-مسکوني-صنعتي-رفاهي-آموزشي-ورزشي-انبار-مزروعي-کارگاه 1 7012 قزوين -شهر صنعتي البرز – روستاي حسن آباد کلج 239فرعي از 2 اصلي بخش 8 85/1693 420 ساختمان مسکوني 000/480/380/12 000/528/618/13 400/902/511 فروش با وضع موجود داراي متصرف – تخليه بعهده خريدار 2 8992 تاکستان ارداق بلوار خليج فارس روبروي پمپ بنزين کوچه 6 پلاک 76 923 فرعي از 6 اصلي بخش 8 قطعه 1422 92/622 342 ساختمان مسکوني 000/520/201/6 000/672/821/6 000/076/310 فروش با وضع موجود داراي متصرف تخليه بعهده خريدار 3 10184 تاکستان - انتهاي خيابان سردار جنگل – کوچه استاد محمود – کد پستي 75193-34819 پلاک ثبتي 23804 از 6863 از 1 اصلي بخش 8 50/197 اعياني قديمي ساختمان مسکوني 000/000/000/1 000/000/100/1 000/000/50 فروش با وضع موجود داراي متصرف تخليه بعهده خريدار تبصره 1: در شرايط مساوي بودن قيمت پيشنهادي ، اولويت صرفا با پيشنهاد نقدي است. تبصره 2: درصورتي که بين قيمت هاي پيشنهادي نقدي و نقد و اقساط ، اختلاف بيش از 10% باشد الويت با پيشنهاد دهنده با قيمت بالاتر خواهد بود و اگر اختلاف تا 10% باشد اولويت با پيشنهاد دهنده نقدي است. تبصره 3: در شرايط مساوي بودن قيمت ها پيشنهادي نقد و اقساط ، اولويت با درصد حصه نقدي بيشتر و مدت زمان پرداخت اقساط کمتر مي باشد. تبصره 4: چنانچه بين پيشنهادگان اقساطي اختلاف در مبلغ پيش دريافت باشد الولويت با پيشنهاد با مبلغ نقدي بيشتر است . مزايده عمومي فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران-مديريت شعب استان قزوين1400/3

ادامه

مزايده املاک مازاد مديريت شعب شمال تهران بانک صادرات شماره 1400/3

مزايده املاک بشماره 1400/3 که تعداد 7 رقبه املاک مازاد عرضه گرديده است.

ادامه

مزايده املاک مازاد 1400/3 استان اصفهان

مزايده 38 رقبه از املاک مازاد ملکي و تمليکي

ادامه

مزايده عمومي فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران – مديريت شعب استان سمنان- شماره 4/1400

مزايده عمومي فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران – مديريت شعب استان سمنان- شماره 4/1400 فروش 4 رقبه مازاد متعلق به بانک صادرات استان سمنان با شرايط نقد و اقساط

ادامه

مزايد بهمن ماه 1400

فروش املاک مديريت شعب استان کرمانشاه بانک صادرات ايران مزايده 17/9616/699 مورخ 1400/11/16

ادامه

مزايده

فروش املاک مديريت شعب استان کرمانشاه بانک صادرات ايران مزايد 17/9616/699 مورخ 1400/11/16

ادامه

بيست و ششمين مزايده عمومي شرکت توسعه سپهرماندگار خراسان ويژه فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران در خراسان رضوي 1400/4

بيست و ششمين مزايده عمومي شرکت توسعه سپهرماندگار خراسان ويژه فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران در خراسان رضوي 1400/4

ادامه

مزايده عمومي فروش املاک مازاد و تمليکي بانک صادرات ايران – مديريت شعب استان خراسان شمالي به شماره 1400/3

مزايده عمومي فروش املاک مازاد و تمليکي بانک صادرات ايران – مديريت شعب استان خراسان شمالي به شماره 1400/3

ادامه

مزايده فروش املاک مازاد و تمليکي شماره 1400/4

بانک صادرات ايران – استان اردبيل در نظر دارد تعدادي از املاک مازاد خود را از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان مي‌توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر ، دريافت اسناد مزايده ( خريد پاکت مزايده) ، مطالعه مدارک و بازديد از املاک مورد نظر خود ، همه روزه از تاريخ 1400/11/09 لغايت 1400/11/17 (غير از ايام تعطيل) از ساعت 8:00 صبح لغايت 14:00 به دايره تدارکات و ساختمان مديريت شعب استان اردبيل به آدرس اردبيل ميدان ورزش ساختمان مديريت شعب بانک صادرات استان اردبيل طبقه اول مراجعه و يا با شماره تلفن‌هاي 1 -04533254150 تماس حاصل نمايند و پاکت‌هاي حاوي پيشنهادات خريد خود را تا قبل از ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1400/11/27 به دبيرخانه اين مديريت تسليم و رسيد اخذ نمايند. جلسه بازگشايي پاکات پيشنهادات خريد شرکت کنندگان در روز شنبه مورخ 1400/11/30 رأس ساعت 10 صبح درمحل سالن اجلاس ساختمان مديريت شعب استان اردبيل واقع در اردبيل - ميدان ورزش با حضور مسئولين ذيربط مفتوح و قرائت خواهد شد. حضور شرکت کنندگان در مزايده در جلسه بازگشايي بلامانع و منوط به ارائه رسيد تسليم پاکات به بانک مي‌باشد.

ادامه

مزايده عمومي فروش املاک مازاد و تمليکي بانک صادرات ايران- مديريت شعب استان آذربايجان غربي(شماره 1400/4)

فروش تعداد 16 رقبه از املاک مازاد و تمليکي بانک صادرات ايران -مديريت شعب استان آذربايجان غربي- با شرايط نقد و اقساط-تاريخ انتشار نوبت اول 1400/11/05 روزنامه سراسري دنياي اقتصاد و تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم 1400/11/09،روزنامه استاني آراز آذربايجان

ادامه

مزايده شماره 1400/3بانک صادرات استان سمنان

برکزاري مزايده مرحله سوم فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران-مديريت شعب استان سمنان

ادامه

مزايده املاک مازاد بانک صادرات استان چهار محال و بختياري به شماره 1400/9616/01

بانک صادرات استان چهار محال و بختياري در نظر دارد سه رقبه از املاک مازاد خود را طبق فايل پيوست به صورت نقدي از طريق مزايده به فروش برساند لذا متفاضيان ميتوانند جهت کسب اطلاعات بيشتر به شماره تلفن هاي 33342812-038 و 33334382-038 تماس حاصل نمايند . تاريخ فروش اسناد مزايده از مورخ 1400/10/15 لغايت 1400/10/21 مي باشد .

ادامه

اگهي فروش املاک مازادبانک صادرات استان کرمانشاه دي ماه/3 1400

بانک صادرات استان کرمانشاه درنظر دارد تعدادي از املاک مازاد خودرااز طريق مزايده به فروش برساند درمورخ 1400/10/11

ادامه

بيست و پنجمين مزايده عمومي بانک صادرات خراسان رضوي ويژه فروش املاک مازاد شماره 1400/3

شرکت توسعه سپهر مانگار خراسان به عنوان کارگزار فروش املاک بانک صادرات ايران املاک به شرح جدول ذيل را بصورت نقد و اقساط از طريق مزايده عمومي واگذار مي نمايد. متقاضيان ميبايست از تاريخ 1400/10/08 الي 1400/10/15 از ساعت 8 الي 14 به دفتر شرکت واقع در مشهد ميدان جانباز طبقه ششم برج سپهر رضوي مراجعه نمايند. لازم به ذکر است تحويل اسناد تا مورخ 1400/10/26 مي باشد و بازگشايي پاکات روز سه شنبه 1400/10/28 راس ساعت 9 صبح در طبقه 12 برج سپهر رضوي با حضور مسئولان ذيربط انجام خواهد شد.

ادامه

Index

باسمه تعالي مزايده عمومي فروش اموال غير منقول مازاد بانک صادرات هرمزگان با شرايط استثنايي بانک صادرات ايران مديريت شعب استان هرمزگان درنظردارد اموال غيرمنقول مازاد خودرا بامشخصات ذيل در شهرستانهاي استان هرمزگان (بندرعباس، قشم ) از طريق مزايده عمومي بفروش برساند. لذا متقاضيان محترم ميتوانند از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت 10 روز ، همه روزه از ساعت 7:30 صبح الي 14:30 بعداز ظهر بجز ايام تعطيل جهت کسب اطلاعات بيشتر ومطالعه مدارک و بازديد از املاک و دريافت اسناد مزايده وتسليم پيشنهادات به نشاني : بندرعباس بلوار امام خميني (ره) گلشهر جنوبي چهار راه رسالت ) مبلغ سپرده شرکت در مزايده ميبايست بحساب شماره 0104241532008 به نام دايره تدارکات و ساختمان بانک صادرات هرمزگان واريز شود و يا چک بانکي تضمين شده بانک صادرات ايران و يا ضمانت نامه بانکي غير از بانک صادرات ايران بي قيد و شرط که مدت اعتبار آن 3 ماه و قابل تمديد باشد اخذ و ارائه گردد. ضمناً جهت خريد پاکات مزايده و اسناد و اوراق مزايده ارائه فيش واريزي به مبلغ 1.500.000 ريال به حساب ياد شده الزامي است . 2) بازديد از املاک و مطالعه مدارک و سوابق مربوط قبل از شرکت در مزايده ضروري مي باشد در صورت عدم بازديد مسئوليت بعهده پيشنهاد دهنده مي باشد. 3)کليه املاک عرضه شده با وضعيت موجود بفروش مي رسد. 4)بانک در رد و يا قبول هريک از پيشنهادها يا ابطال مزايده مختار است) 5 )در شرايط مساوي بودن قيمت پيشنهادي ، اولويت با فروش نقدي است يا حصه نقدي بالاتر 6)در صورت انصراف يا امتناع برنده از پرداخت ثمن در موعد مقرر و انعقاد قرارداد تضمين شرکت در مزايده وي ضبط مي گردد. 7) املاکي که داراي متصرف مي باشد تخليه ملک و طرح اقامه دعوي در مراجع قضايي بعهده خريدار ميباشد و بانک هيچ گونه تعهدي در هيچ زمينه اي ندارد. 8) در صورت فروش نقد و اقساط به باقيمانده قيمت مورد معامله برابر نرخ مصوب بانک بشرح ذيل: 1)تجاري 18? 2)مسکوني 18? 3)صنعتي 18? سود تعلق خواهد گرفت.

ادامه

((آگهي مزايده فروش املاک مازاد بانک صادرات خوزستان 1400/3))نوبت دوم

((آگهي مزايده فروش املاک مازاد بانک صادرات خوزستان 1400/3)) نوبت دوم مزايده گذار : بانک صادرات ايران، مديريت شعب خوزستان موضوع مزايده : فروش املاک مازاد بانک بشرح ذيل : مهلت فروش اسناد و تحويل پاکت پيشنهاد مزايده : از تاريخ انتشار آگهي تا پايان وقت اداري روز چهار شنبه مورخ 08/10/1400 محل فروش اسناد : اهواز خيابان شهيد موسوي (حافظ )بين سلمان فارسي و مجاهدين ساختمان بانک صادرات خوزستان طبقه سوم دايره ساختمان ـ - تلفن :32924091 و32217798 ـ 061 محل تحويل پاکت : اهواز خيابان آزادگان (24 متري) نبش خيابان امام (ره) ساختمان مرکزي طبقه اول دايره دبيرخانه تلفن : 32222069 -061 مبلغ ضمانت شرکت در مزايده به شرح جدول ذيل :ضمانت نامه بانکي ( غير از بانک صادرات ) ياچک بانکي بانک صادرات به شرح جدول ذيل مطابق قيمت پايه مزايده مندرج در آگهي که توسط متقاضي به نام دايره ساختمان بانک صادرات ايران مديريت شعب خوزستان صادر و به انضمام اسناد تحويل مي گردد . تاريخ و محل بازگشايي پاکتها : روز يک شنبه مورخ 12/10/1400 ساعت 9 صبح واقع در اهواز خ آزادگان ساختمان مرکزي طبقه اول دفتر کميته معاملات در ضمن حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشايي اختياري و منوط به ارائه رسيد تحويل مدارک خواهد بود. و حضور نماينده متقاضي با ارائه معرفي نامه و ر سيد تحويل مدارک بلامانع مي باشد. نحوه دريافت ثمن معامله پس از اعلام برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد بشرح جدول ذيل مي باشد : رديف شرايط پرداخت (گروه) ميزان پرداخت نقدي نوع فروش ميزان پرداخت غير نقدي (باقيمانده در اقساط طي عقد اجاره به شرط تمليک) 1 الف 100 % نقدي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ب حداقل %30 اقساط الباقي با احتساب نرخ سود مصوب و حداکثر 36 ماه در قالب قرارداد اجاره به شرط تمليک 3 ج حداقل %10 اقساط الباقي با احتساب نرخ سود مصوب و حداکثر 60 ماه در قالب قرارداد اجاره به شرط تمليک

ادامه

مزايده عمومي فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران - مديريت شعب استان قزوين 2/1400

بانک صادرات ايران در نظر دارد تعدادي از املاک مازاد خود در استان قزوين را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر ، دريافت اسناد مزايده ، مطالعه مدارک و بازديد از املاک مورد نظر خود همه روزه از تاريخ انتشار آگهي لغايت پنج شنبه 02/10/1400 (غير از ايام تعطيل)از ساعت 8 صبح لغايت 14 به دايره تدارکات و ساختمان مديريت شعب استان قزوين ، به نشاني چهار راه پادگان مراجعه و يا با شماره تلفن 33368820 -028 و 33368658 تماس حاصل و پاکت هاي حاوي پيشنهادات را تا ساعت 00 : 14 مورخ 02/10/1400 به دايره روابط عمومي تسليم و رسيد اخذ نمايند پاکات پيشنهادات ارائه شده در روز شنبه 04/10/1400 راس ساعت 10:00 صبح در سالن کنفرانس ساختمان سرپرستي مديريت شعب استان قزوين واقع در چهار راه پادگان با حضور مسئولين ذيربط مفتوح و قرائت خواهد شد . حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشايي اختياري و منوط به ارائه رسيد تسليم پاکات به بانک مي باشد.

ادامه

مزايده فروش املاک مازاد و تمليکي شماره 1400/3 مديريت شعب استان اردبيل

بانک صادرات ايران – استان اردبيل در نظر دارد تعدادي از املاک مازاد خود را از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان مي‌توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر ، دريافت اسناد مزايده ، مطالعه مدارک و بازديد از املاک مورد نظر خود ، همه روزه از تاريخ 1400/09/30 لغايت 1400/10/07 (غير از ايام تعطيل) از ساعت 8:00 صبح لغايت 14:00 به دايره تدارکات و ساختمان مديريت شعب استان اردبيل به آدرس اردبيل ميدان ورزش ساختمان مديريت شعب بانک صادرات استان اردبيل طبقه اول مراجعه و يا با شماره تلفن‌هاي 1 -04533254150 تماس حاصل نمايند و پاکت‌هاي حاوي پيشنهادات خريد خود را تا قبل از ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1400/10/15 به دبيرخانه اين مديريت تسليم و رسيد اخذ نمايند. جلسه بازگشايي پاکات پيشنهادات خريد شرکت کنندگان در روز شنبه مورخ 1400/10/18 رأس ساعت 10 صبح درمحل سالن اجلاس ساختمان مديريت شعب استان اردبيل واقع در اردبيل - ميدان ورزش با حضور مسئولين ذيربط مفتوح و قرائت خواهد شد. حضور شرکت کنندگان در مزايده در جلسه بازگشايي بلامانع و منوط به ارائه رسيد تسليم پاکات به بانک مي‌باشد.

ادامه

مزايده فروش املاک مازاد و تمليکي 1400/4 مديريت شعب غرب تهران

مزايده فروش املاک مازاد و تمليکي مديريت شعب غرب تهران

ادامه

مزايده شماره 1400/2 مربوط به مديريت شعب منطقه شمال تهران بانک صادرت ايران

مزايده شماره 1400/2 تعداد 5 رقبه از املاک مازاد عرضه گرديده است.

ادامه

مزايده عمومي فروش املاک مازاد و تمليکي بانک صادرات ايران – مديريت شعب استان خراسان شمالي به شماره 1400/2

مزايده عمومي فروش املاک مازاد و تمليکي بانک صادرات ايران – مديريت شعب استان خراسان شمالي به شماره 1400/2

ادامه

مزايده املاک مازاد مديريت شعب منطقه جنوب تهران 1400/2

مزايده املاک مازاد وتمليکي مديريت شعب منطقه جنوب تهران

ادامه

مزايده فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران به شماره 1400/1ويژه مديريت شعب استان يزد

بانک صادرات ايران - مديريت شعب استان يزد در نظر دارد تعدادي از املاک مازاد بر نياز خود به شرح ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان مي‌توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر ، دريافت اسناد مزايده ، مطالعه مدارک و بازديد از املاک مورد نظر خود ، همه روزه از تاريخ انتشار آگهي (غير از ايام تعطيل) از ساعت 7 صبح الي 14 به نشاني يزد ، بلوار جمهوري اسلامي ،اداره مرکزي بانک صادرات يزد ،طبقه اول، دايره تدارکات و ساختمان مراجعه و يا با شماره تلفنهاي 03535230955 و 03535239718 تماس حاصل نمايند . متقاضيان مي بايست پاکت هاي حاوي پيشنهادهاي خريد خود را حداکثر تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/09/17 به نشاني مذکور تحويل و رسيد اخذ نمايند . پاکت هاي پيشنهادي ارائه شده در روزچهار شنبه مورخ 1400/09/17 راس ساعت 14 در محل مديريت شعب بانک صادرات استان يزد در حضور اعضاي کميته معاملات مفتوح و قرائت خواهد شد . حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشايي پاکت ها اختياري و منوط به ارائه رسيد تسليم پاکت به بانک مي باشد .

ادامه

مزايده املاک مازاد بانک صادرات استان کرمانشاه آبان ماه 1400

آگهي مزايده املاک مازاد بانک صادرات استان کرمانشاه آبان ماه 1400

ادامه

مزايده شماره 1400/2 بانک صادرات مديريت شعب استان اردبيل

فروش املاک مازاد و تمليکي بانک صادرات مديريت شعب استان اردبيل

ادامه

مزايده املاک ملکي و تمليکي بانک صادرات استان بوشهر 1400/6

مزايده املاک ملکي و تمليکي بانک صادرات استان بوشهر

ادامه

مزايده فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران ، مديريت شعب استان البرز

مزايده شماره 1400/1 فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران ، مديريت شعب استان البرز

ادامه

مزايده عمومي فروش املاک مازاد و تمليکي بانک صادرات ايران – مديريت شعب استان خراسان شمالي به شماره 1400/1

مزايده عمومي فروش املاک مازاد و تمليکي بانک صادرات ايران – مديريت شعب استان خراسان شمالي به شماره 1400/1 بانک صادرات ايران-مديريت شعب استان خراسان شمالي در نظر دارد تعدادي از املاک مازاد خود را از طريق مزايده عمومي به بالاترين قيمت پيشنهادي به فروش برساند.متقاضيان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر ، دريافت اسناد مزايده ، مطالعه مدارک و بازديد از املاک مورد نظر خود ، همه روزه از تاريخ انتشار آگهي (غير از ايام تعطيل ) از ساعت 8 صبح لغايت 16 به آدرس بجنورد - خيابان طالقاني غربي – نبش خيابان باران – ساختمان اداره مرکزي مديريت شعب استان خراسان شمالي – طبقه ششم - دايره تدارکات وساختمان و يا شماره تلفن هاي 32748523-32748017 - 058 مراجعه و يا تماس حاصل نمايند . آخرين مهلت فروش اسناد تا ساعت 16 روز يک شنبه مورخ 1400/08/09 بوده و متقاضيان مي بايست پاکت هاي حاوي پيشنهادهاي خريد خود را تا ساعت 16 روز دو شنبه مورخ 1400/08/10 به دايره تدارکات و ساختمان تسليم و رسيد دريافت کنند . جلسه بازگشايي پاکات پيشنهادهاي خريد شرکت کنندگان در روز يک شنبه مورخ 1400/08/23 راس ساعت 8 صبح در طبقه نهم ساختمان اداره مرکزي مديريت شعب استان خراسان شمالي و با حضور مسئولين ذيربط مفتوح و قرائت خواهد شد . حضور شرکت کنندگان در مزايده در جلسه بازگشايي اختياري و منوط به ارائه رسيد تسليم پاکات به بانک مي باشد .

ادامه

مزايده شماره 1400/1

مزايده مرحله اول بانک صادرات ايران مديريت شعب منطقه شمال تهران به شماره 1400/1

ادامه

مزايده سراسري فروش املاک مديريت شعب استان ايلام شماره 1400/2

بانک صادرات ايران– استان ايلام در نظر دارد تعدادي از املاک مازاد و تمليکي خود را از طريق مزايده شماره 2/1400 به فروش برساند. متقاضيان مي‌توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر، دريافت اسناد مزايده ، مطالعه مدارک و بازديد از املاک موردنظر خود ، همه روزه بغير از ايام تعطيل از تاريخ انتشار آگهي18/07/1400 (10روز) لغايت 27/07/1400 از ساعت 08:00 صبح لغايت 13:00 به دواير تدارکات و ساختمان مديريت شعب استان ايلام به آدرس چهار راه سعدي کوچه شمشاد و شماره تلفن‌هاي 33330171 و 33333097 مراجعه و يا تماس حاصل نمايند و پاکت‌هاي حاوي پيشنهادات خريد خود را تا قبل از ساعت 00:13روزسه شنبه مورخ 27/07/1400 به دايره روابط عمومي اين مديريت تسليم و رسيد اخذ نمايند.جلسه بازگشايي پاکات پيشنهادات خريد شرکت کنندگان در روزچهار شنبه مورخ 28/07/1400 رأس ساعت 10:00 صبح در ساختمان بانک صادرات واقع در چهار راه سعدي کوچه شمشاد طبقه سوم حوزه مديريت با حضور مسئولين ذيربط مفتوح و قرائت خواهد شد.حضور شرکت کنندگان در مزايده در جلسه بازگشايي اختياري و منوط به ارائه رسيد تسليم پاکات به بانک مي‌باشد. توضيحات و شرايط فروش: 1- ميزان مبلغ سپرده توديعي جهت شرکت در مزايده مربوط به هر ملک ، مي‌بايست به حساب شماره0102504511006 به نام دايره تدارکات وساختمان بانک نزد شعبه سعدي کد 3442واريز شود.ضمناً جهت خريد پاکات مزايده و دريافت اسناد و اوراق مزايده ، ارائه فيش واريزي به مبلغ 500.000 ريال به حساب يادشده الزامي است. 2- مطالعه مدارک و سوابق املاک و بازديد از آنها ، قبل از شرکت در مزايده براي تمامي شرکت کنندگان در مزايده ضروري است. 3- بانک در رد و يا قبول يک يا تمامي پيشنهادات خريد مختار است. 4- کليه املاک با وضع موجود به فروش مي رسند (تمامي هزينه هاي جانبي : تامين اجتماعي،دارائي،شرکت شهرکهاي صنعتي، عوارض شهرداري،دفترخانه و..... بعهده برنده مزايده مي باشد. ) 5- مسئوليت تخليه و کليه هزينه‌هاي متعلقه مربوط به املاک داراي متصرف به عهده خريدار مي‌باشد. 6- در اموال منقول شامل تجهيزات و يراق و لوازم و آهن آلات اسقاطي با هماهنگي دايره تدارکات ليست اموال و قيمت ارائه مي گردد.(فروش نقدي) فروش ويژه املاک صنعتي ميزان پرداخت نقدي ميزان پرداخت غير نقدي توضيحات 100 درصد نقداً 100 درصد * 70 درصد نقداً 30درصد اقساط 30 درصد حداکثر در اقساط 36 ماهه 50 درصد نقداً 50 درصد اقساط 50 درصد حداکثر در اقساط 36 ماهه 30 درصد نقداً 70درصد اقساط 70 درصد حداکثر در اقساط 36 ماهه کليه املاک عرضه شده با هر يک از شرايط پرداخت ذيل به فروش مي‌رسد 1 : در شرايط مساوي بودن قيمت هاي پيشنهادي ، اولويت صرفاً با پيشنهاد "نقدي" است. 2 : در شرايط کمتر بودن قيمت پيشنهادي " نقدي" از شرايط پرداخت به صورت "نقد و اقساط" ، در صورتيکه مبلغ پيشنهاد "نقد و اقساط" بيش از 10% از مبلغ پيشنهاد " نقدي" به نسبت قيمت پايه ، بالاتر باشد پيشنهاد " نقد و اقساط" به عنوان برنده خواهد بود. 3 : در شرايط مساوي بودن قيمت هاي پيشنهادي "نقد و اقساط" ، اولويت با درصد "حصه نقدي" بيشتر و مدت زمان پرداخت اقساط کمتر با سود بانکي مصوب مي‌باشد

ادامه

مزايده فروش املاک مازاد و تمليکي بانک صادرات مديريت شعب منطقه غرب تهران 1400/3

تعدادي از املاک مازاد و تمليکي بانک صادرات مديريت شعب غرب تهران از طريق مزايده عمومي به فروش مي رسد . جهت کسب اطلاعات بيشتر ، شرکت در مزايده و دريافت اسناد تا تاريخ 1400/07/14 با شماره تلفن هاي 2-44484401 دايره تدارکات و ساختمان حاصل نموده و يا به سايت www.bsi.ir مراجعه نمائيد.

ادامه

مزايده 1400/2 فروش املاک مازاد بانک صادرات مديريت شعب استان سمنان

مربوط به فروش چهار رقبه ملکي که محل قديم شعب بانک صادرات در شهرستان هاي شاهرود و سمنان بوده اند مي باشد.

ادامه

آگهي مزايده املاک مازاد بانک صادرات استان سيستان و بلوچستان

بانک صادرات ايران مديريت شعب استان سيستان و بلوچستان در نظر دارد تعدادي از املاک مازاد و تمليکي خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان مي‌توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر ، دريافت اسناد مزايده ، مطالعه مدارک و بازديد از ملک مورد نظر خود ، همه روزه از تاريخ انتشار آگهي (غير از ايام تعطيل) از ساعت 08:00 صبح لغايت 14:00 به دايره تدارکات و ساختمان مديريت شعب استان سيستان و بلوچستان به آدرس : زاهدان - بلوار شهيد مطهري - ميدان آزادي - طبقه سوم ساختمان مرکزي شماره يک و شماره تلفن‌ 33235468-054 ، مراجعه و يا تماس حاصل نمايند و پاکت‌هاي حاوي پيشنهادات خريد خود را تا قبل از ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1400/07/17به دايره تدارکات و ساختمان اين مديريت تسليم و رسيد اخذ نمايند. آخرين مهلت خريد اسناد ساعت 14 روز يکشنبه مورخ 1400/07/04و جلسه بازگشايي پاکات پيشنهادات خريد شرکت کنندگان در روز يک شنبه مورخ 1400/07/18رأس ساعت 9 صبح درسالن اجتماعات اين مديريت واقع در زاهدان - بلوار شهيد مطهري - ميدان آزادي - طبقه سوم ساختمان مرکزي شماره دو با حضور مسئولين ذيربط مفتوح و قرائت خواهد شد. حضور شرکت کنندگان در مزايده در جلسه بازگشايي اختياري و منوط به ارائه رسيد تسليم پاکات به بانک مي‌باشد.

ادامه

((آگهي مزايده فروش املاک مازاد بانک صادرات خوزستان 2/1400)) « نوبت دوم »

مزايده گذار : بانک صادرات ايران، مديريت شعب خوزستان موضوع مزايده : فروش املاک مازاد بانک بشرح ذيل : مهلت فروش اسناد و تحويل پاکت پيشنهاد مزايده : از تاريخ انتشار آگهي تا پايان وقت اداري روز چهار شنبه مورخ 24/06/1400 محل فروش اسناد : اهواز خيابان شهيد موسوي (حافظ )بين سلمان فارسي و مجاهدين جنب کتابفروشي رشد ـ بانک صادرات خوزستان طبقه سوم دايره ساختمان تلفن :32924091 و32217798 ـ 061 محل تحويل پاکت : اهواز خيابان آزادگان (24 متري) نبش خيابان امام (ره) ساختمان مرکزي طبقه اول دايره دبيرخانه تلفن : 32222069 -061 مبلغ ضمانت شرکت در مزايده به شرح جدول ذيل :ضمانت نامه بانکي ( غير از بانک صادرات ) ياچک بانکي بانک صادرات به شرح جدول ذيل مطابق قيمت پايه مزايده مندرج در آگهي که توسط متقاضي به نام دايره ساختمان بانک صادرات ايران مديريت شعب خوزستان صادر و به انضمام اسناد تحويل مي گردد . تاريخ و محل بازگشايي پاکتها : روز يک شنبه مورخ 28/06/1400 ساعت 9 صبح واقع در اهواز خ آزادگان ساختمان مرکزي طبقه اول دفتر کميته معاملات در ضمن حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشايي اختياري و منوط به ارائه رسيد تحويل مدارک خواهد بود. و حضور نماينده متقاضي با ارائه معرفي نامه و ر سيد تحويل مدارک بلامانع مي باشد. نحوه دريافت ثمن معامله پس از اعلام برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد بشرح جدول ذيل مي باشد : رديف شرايط پرداخت (گروه) ميزان پرداخت نقدي نوع فروش ميزان پرداخت غير نقدي (باقيمانده در اقساط طي عقد اجاره به شرط تمليک) 1 الف 100 % نقدي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ب حداقل %30 اقساط الباقي با احتساب نرخ سود مصوب و حداکثر 36 ماه در قالب قرارداد اجاره به شرط تمليک 3 ج حداقل %10 اقساط الباقي با احتساب نرخ سود مصوب و حداکثر 60 ماه در قالب قرارداد اجاره به شرط تمليک

ادامه

ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه

تغییر رنگ