درحال جستجو شکیبا باشید...
وضعیت تصرف :تخليه
48,370,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

اصفهان - کاشان - جاده قديم قم به کاشان - شهرک صنعتي بهاران - محل سابق شرکت شيمي پلاست
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/2
 • پلاک ثبتی
 • 156/4,5
 • عرصه
 • 15980
 • اعیان
 • 0
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • اصفهان
 • شهر
 • اصفهان
 • کاربری
 • صنعتي
 • نوع ملک
 • کارخانه
وضعیت تصرف :تخليه
15,630,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

خانه اصفهان -خيابان گلخانه -خيابان ارغوان -کوچه 14متري لاله پلاک42-طبقه اول
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/3
 • پلاک ثبتی
 • 28/21818
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 254/74
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • اصفهان
 • شهر
 • اصفهان
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
16,680,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

خانه اصفهان -خيابان گلخانه - کوچه14 متري لاله پلاک42-طبقه2
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/4
 • پلاک ثبتی
 • 28/21819
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 254/74
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • اصفهان
 • شهر
 • اصفهان
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
وضعیت تصرف :تخليه
17,760,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

خانه اصفهان -خيابان گلخانه - کوچه14 متري لاله پلاک42-طبقه3
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/5
 • پلاک ثبتی
 • 28/21820
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 254/74
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • اصفهان
 • شهر
 • اصفهان
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
وضعیت تصرف :تخليه
2,274,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

کرج- جاده ملارد-خيابان نيروگاه - کوي ارم - کوچه ياسمن شرقي - بعد از کوچه آرش ملک شمالي -پلاک202-قطعه1-طبقه1شمالي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/7
 • پلاک ثبتی
 • 163/73209
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 63/18
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • البرز
 • شهر
 • كرج
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
2,162,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

کرج- جاده ملارد-خيابان نيروگاه - کوي ارم کرج- کوچه ياسمن شرقي - بعد از کوچه آرش ملک شمالي -پلاک202-قطعه3-طبقه1شمالي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/8
 • پلاک ثبتی
 • 163/73211
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 58/43
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • البرز
 • شهر
 • كرج
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
2,147,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

کرج- جاده ملارد-خيابان نيروگاه - کوي ارم - کوچه ياسمن شرقي - بعد از کوچه آرش ملک شمالي -پلاک202-قطعه2-طبقه1شمالي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/9
 • پلاک ثبتی
 • 163/73210
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 56/49
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • البرز
 • شهر
 • كرج
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
2,480,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

کرج- جاده ملارد-خيابان نيروگاه - کوي ارم - کوچه ياسمن شرقي - بعد از کوچه آرش ملک شمالي -پلاک202-قطعه4-طبقه1شمال شرقي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/10
 • پلاک ثبتی
 • 163/73212
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 68/91
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • البرز
 • شهر
 • كرج
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
2,100,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

کرج- جاده ملارد-خيابان نيروگاه - کوي ارم - کوچه ياسمن شرقي - بعد از کوچه آرش ملک شمالي -پلاک202-قطعه8-طبقه1شمال جنوب غربي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/11
 • پلاک ثبتی
 • 163/73216
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 56/65
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • البرز
 • شهر
 • كرج
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
وضعیت تصرف :تخليه
2,140,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

کرج- جاده ملارد-خيابان نيروگاه - کوي ارم - کوچه ياسمن شرقي - بعد از کوچه آرش ملک شمالي -پلاک202-قطعه9-طبقه2 شمالغربي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/12
 • پلاک ثبتی
 • 163/73217
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 62/98
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • البرز
 • شهر
 • كرج
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان

تغییر رنگ