اخبار و اطلاعیه ها

کشاورزي

آگهي مزايده نوبت سوم ملک تمليکي از شرکت شکوه نورين ابهر واقع در شهرک صنعتي نورين ابهر توسط اجراي احکام مدني دادگستري ابهر مشتمل بر يک واحد کارخانه توليد لوله هاي پلي اتيلن

مقاله های مرتبط

مزايده بانک کشاورزي آذر ماه 1401

شرايط عمومي آگهي مزايده مديريت امور شعب بانک کشاورزي در تهران بزرگ ، در نظر دارد تعدادي از املاک مازاد بر نياز خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند . متقاضيان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر ، دريافت اسناد مزايده ، بازديد و ارائه پيشنهادات خود از تاريخ 1401/09/07 لغايت 1401/09/16همه روزه به جز ايام تعطيل از ساعت 9 الي 12 ، به مديريت امور شعب بانک کشاورزي در تهران بزرگ به نشاني تهران، خيابان ستارخان،نبش خيابان حبيب اللهي مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 66554647 -021 ، 66554672-021 تماس حاصل فرمايند. آخرين مهلت تحويل پاکت هاي پيشنهاد قيمت به همراه ساير مستندات ساعت 12 روز مورخ 1401/09/16و بازگشايي پاکت ها مورخ 1401/09/19در محل مديريت و با حضور اعضا کميسيون فروش صورت مي گيرد. حضور شرکت کنندگان اختياري و منوط به هماهنگي قبلي و ارائه رسيد تحويل پاکت مزايده و کارت شناسايي معتبر مي باشد. ليکن عدم حضور پيشنهاد دهندگان مانع بازگشايي پاکات مزايده نمي باشد. شرايط و نحوه شرکت در مزايده : 1- مبلغ سپرده شرکت در مزايده معادل 5% مبلغ پايه مندرج در آگهي است که متقاضيان بايد وجه مذکور را به عنوان سپرده شرکت در مزايده به حساب شماره 605853725 / شبا 3725-0585-0006-0000-6000-1401-IR به نام مديريت شعب بانک کشاورزي در تهران بزرگ واريز و اصل رسيد را به همراه ساير اسناد و مدارک تحويل دهند. 2- متقاضيان بايد مدارک خود را شامل ( فرم پيشنهاد قيمت و فرم شرايط مزايده و اقرارنامه ) در پاکت در بسته به همراه اصل رسيد واريز سپرده شرکت در مزايده به بانک تحويل نموده و رسيد اخذ نمايند . 3- بازديد از املاک و ماشين آلات مورد مزايده قبل از شرکت در مزايده و مطالعه اسناد و مدارک مربوطه براي متقاضيان ضروري است. 4- وضعيت کمي و کيفي املاک مورد مزايده ( اعم از کاربري، مساحت و ... ) بر اساس اسناد و مدارک در اختيار بانک بوده و لازم است متقاضيان قبل از خريد و شرکت در مزايده از وضعيت حقوقي و ثبتي اسناد و عوارض و ماليات و بدهي هاي احتمالي متعلقه اطمينان حاصل نمايند. 5- کليه مطالبات تامين اجتماعي، دارايي، شهرداري، رفع بازداشتي هاي احتمالي بعد از سند رهني، حق الوکاله وکيل و غيره مربوط به ملک به عهده برنده مزايده مي باشد. 6- واگذاري در فروش نقدي از طريق مبايعه نامه و درفروش اقساطي از طريق اجاره به شرط تمليک بوده که پس از اخذ مفاصاحساب هاي مربوطه توسط خريدار و پس از حصول شرايط قراردادي ، از طريق وکالت نامه و يا حسب مورد ، انتقال قطعي در دفتر اسناد رسمي ، منتقل خواهد گرديد . 7- کليه املاک با وضع موجود واگذار مي گردد. لذا براي املاکي که داراي متصرف مي باشند ، تخليه و خلع يد و رفع تصرف بر عهده خريدار مي باشد. 8- در کليه مواردي که سرقفلي واگذار مي گردد، قبول پيشنهاد خريدار ، قطعيت فروش و انعقاد مبايعه نامه منوط به اخذ رضايت مالکانه توسط خريدار و پرداخت حقوق مالکانه توسط ايشان مي باشد. در واگذاري سرقفلي فروش صرفا به صورت نقد مي باشد. 9- اولويت فروش با پيشنهاداتي خواهد بود که با مصلحت و منافع بانک همخواني بيشتري داشته باشد لذا پيشنهادات در صورت تطبيق با دستورالعمل نحوه واگذاري اموال مازاد موسسات اعتباري و پس از طرح در کميسيون هاي مربوطه بانک ، مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار خواهد گرفت. در پيشنهادات اقساطي اخذ پيش پرداخت نقدي حداقل 10 درصد و الباقي اقساط حداکثر 5 سال(وفق ستون نحوه فروش) در قالب عقد اجاره به شرط تمليک با نرخ سود شوراي پول و اعتبار، اجتناب ناپذير خواهد بود که در هر حال پيشنهادات واصله (اعم از نقد يا اقساط) مجددا بررسي و در صورت قبول بانک به مزايده گر ابلاغ خواهد شد . 10- در واگذاري اقساطي املاک صنعتي، ارائه تضمين معتبر و سهل البيع با قابليت نقد شوندگي آسان، به ميزان ارزش ماشين آلات به نحوي که اصل و سود مربوطه را پوشش دهد، الزامي مي باشد. 11- بانک در رد يا قبول کليه پيشنهادات مختار است و صرف شرکت در مزايده و ارائه پيشنهاد دلالت بر قبول بانک ندارد و قبول پيشنهاد خريدار منوط به ابلاغ کتبي به وي خواهد بود . 12- هزينه خريد اسناد مزايده 000/000/2ريال مي باشد. 13- هزينه درج آگهي و کارشناسي ملک به عهده برنده مزايده مي باشد. توجه : عرصه و اعيان مندرج در فهرست ذيل براساس مترمربع و قيمت پايه املاک بر حسب ريال مي باشد .

ادامه

آگهي مزايده نوبت سوم ملک تمليکي از شرکت شکوه نورين ابهر واقع در شهرک صنعتي نورين ابهر توسط اجراي احکام مدني دادگستري ابهر مشتمل بر يک واحد کارخانه توليد لوله هاي پلي اتيلن

آگهي مزايده نوبت سوم ملک تمليکي از شرکت شکوه نورين ابهر واقع در شهرک صنعتي نورين ابهر توسط اجراي احکام مدني دادگستري ابهر مشتمل بر يک واحد کارخانه توليد لوله هاي پلي اتيلن

ادامه

مزايده املاک و اموال مازاد استان البرز

مزايده اموال و املاک استان البرز

ادامه

آگهي مزايده نوبت سوم املاک مازاد مديريت شعب بانک کشاورزي استان زنجان

آگهي مزايده نوبت سوم املاک مازاد مديريت شعب بانک کشاورزي استان زنجان

ادامه

مزايده املاک مازاد بانک کشاورزي استان گلستان

مزايده مرحله دوم لاک مازاد بانک کشاورزي استان گلستان

ادامه

مزايده فروش املاک مازاد بانک کشاورزي مديريت جنوب کرمان

آگهي مزايده اموال مازاد غير منقول بانک کشاورزي مديريت جنوب کرمان ( شرکت در مزايده صرفا از طريق سامانه تداکرات الکترونيک دولت امکانپذير مي باشد ) که آخرين مهلت دريافت اسناد ساعت 19 مورخ 1401/08/08 و اخرين مهلت بارگزاري پيشنهادات ساعت19 مورخ 1401/08/18 و فقط از طريق سامانه ستاد مي باشد.

ادامه

آگهي مزايده نوبت دوم ملک تمليکي از شرکت شکوه نورين ابهر واقع در شهرک صنعتي نورين ابهر توسط اجراي احکام مدني دادگستري ابهر مشتمل بر يک واحد کارخانه توليد لوله هاي پلي اتيلن

آگهي مزايده نوبت دوم ملک تمليکي از شرکت شکوه نورين ابهر واقع در شهرک صنعتي نورين ابهر توسط اجراي احکام مدني دادگستري ابهر مشتمل بر يک واحد کارخانه توليد لوله هاي پلي اتيلن

ادامه

اصلاحيه آگهي مزايده املاک مازاد بانک کشاورزي استان آذربايجان شرقي

پيرو آگهي مزايده منتشره در روزنامه جام جم به شماره 6323 مورخ 1401/7/16 و روزنامه روزگار ما به شماره 1473 مورخ 1401/7/16 بدينوسيله در بند 8 جدول مربوط به املاک با کاربري غير مسکوني، پلاک ثبتي 255 فرعي از 124 اصلي بصورت زمين مزروعي نيز توامان با پلاک 366 فرعي از 124 اصلي به فروش ميرسد.

ادامه

آگهي مزايده اموال مازاد منقول بانک کشاورزي مديريت استان آذربايجان غربي( شرکت در مزايده صرفا از طريق سامانه تداکرات الکترونيک دولت امکانپذير مي باشد )

آگهي مزايده اموال مازاد منقول بانک کشاورزي مديريت استان آذربايجان غربي( شرکت در مزايده صرفا از طريق سامانه تداکرات الکترونيک دولت امکانپذير مي باشد )

ادامه

آگهي مزايده اموال مازاد غير منقول بانک کشاورزي مديريت استان آذربايجان غربي( شرکت در مزايده صرفا از طريق سامانه تداکرات الکترونيک دولت امکانپذير مي باشد )

آگهي مزايده اموال مازاد غير منقول بانک کشاورزي مديريت استان آذربايجان غربي ( شرکت در مزايده صرفا از طريق سامانه تداکرات الکترونيک دولت امکانپذير مي باشد )

ادامه

آگهي مزايده املاک مازاد مديريت بانک کشاورزي استان البرز-روزنامه شرق مورخ 17و 18 مهر 1401

آگهي مزايده املاک مازاد مديريت بانک کشاورزي استان البرز-روزنامه شرق مورخ 17و 18 مهر 1401

ادامه

آگهي مزايده املاک مازاد مديريت بانک کشاورزي استان زنجان منتشره در روزنامه صداي زنجان به تاريخهاي 16و19 مهرماه 1401

آگهي مزايده املاک مازاد مديريت بانک کشاورزي استان زنجان منتشره در روزنامه صداي زنجان به تاريخهاي 16و19 مهرماه 1401

ادامه

آگهي مزايده املاک مازاد مديريت بانک کشاورزي استان آذربايجان شرقي

آگهي مزايده املاک مازاد بانک کشاورزي استان آذربايجانشرقي منتشره در روزنامه جام جم به شماره 6323 مورخ 1401/7/16 و روزنامه سراسري روزگار ما به شماره 1473 مورخ 1401/7/16 قابل رويت در وب سايت بانک کشاورزي به نشاني www.bki.ir

ادامه

ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه

تغییر رنگ