اخبار و اطلاعیه ها

بانک رسالت

مزايده املاک بانک قرض الحسنه رسالت(مرحله اول-آذر 1401)

  1. متقاضيان جهت شرکت در مزايده مي توانند از ساعت 8 صبح روز چهار شنبه مورخ 1401/09/02 لغايت پايان وقت اداري روز  شنبه 1401/09/12 فرم هاي مربوطه را  از سايت بانک به آدرس http://rqbank.ir  دريافت و پس از تکميل به همراه اصل سند واريزي سپرده شرکت در مزايده معادل 5% قيمت پايه و مدارک هويتي در پاکات جداگانه مطابق شرح فرم شماره 1 و لاک مهر شده به دفتر مرکزي بانک قرض الحسنه رسالت به نشاني تهران،خيابان آزادي، مابين خيابان جيحون و آذربايجان،جنب مترو شادمان، پلاک 352، کد پستي 1344673811 دفتر مديريت اداري و پشتيباني تحويل نمايند.
  2. خريدار متعهد به رعايت کليه مفاد شرايط و تعهدات مزايده مي باشد که در اسناد و اوراق مزايده توسط بانک ارائه مي گردد.
  3. شرکت کنندگان در مزايده بايد براي ملک درخواستي 5% قيمت پايه مزايده را به يکي از 3 روش ذيل به حساب بانک واريز نمايند.

الف : ضمانت نامه بانکي بنام بانک قرض الحسنه رسالت با شناسه ملي 10320730277

ب : چک بانکي در وجه بانک قرض الحسنه رسالت با شناسه ملي 10320730277 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي)

ج : واريز به شماره حساب 405.10000.3 با شماره شباي IR890700040500400010000003 بنام بانک قرض الحسنه رسالت اداره حسابداري کل و بودجه

4.به پيشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، مشروط و بدون امضا ترتيب اثر داده نخواهد شد و صرفاً ارائه پاکت حقي براي شرکت کننده ايجاد نمي کند.

                5.بانک در رد و قبول هر يک از پيشنهاد ها يا انصراف از مزايده در خصوص آن ملک و يا ابطال مزايده بدون ذکر دليل در هر مرحله مختار است.

                6-بانک املاک موصوف را با شرايط و مفاد اسناد مربوطه با وضعيت موجود آنها به فروش مي رساند.

               7.شرکت کنندگان در خصوص هر ملک تنها مجاز به ارائه يک پيشنهاد مي باشد و در صورت پيشنهاد هاي متعدد ،تمامي پيشنهاد آنها باطل اعلام مي گردد.

               8.هزينه هاي حق ارزيابي کارشناسي و درج آگهي برگزاري مزايده و پرداخت هزينه هاي حق الثبت و استعلامات و غيره در دفترخانه اسناد رسمي بعهده برنده مزايده مي باشد.

               9.بانک املاک موصوف را با شرايط پرداخت ذيل واگذار مي نمايد.

الف: صد درصد نقدي

ب:شرايط پرداخت اقساطي يا اجاره به شرط تمليک به شرح جدورديف

رديف

کاربري

پيش پرداخت

مدت تنفس

نحوه بازپرداخت

نرخ سود

1

زمين

30% قيمت واگذاري

حداکثر يکسال تنفس

اقساط متوالي ماهيانه، حداکثر با احتساب دوره تنفس جمعا به مدت 3 سال

 

 

نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار در حال حاضر با نرخ (18%)

2

تجاري

30% قيمت واگذاري

حداکثر شش ماه تنفس

اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر با احتساب دوره تنفس به مدت 5 سال

 

3

 

مسکوني -اداري

30% قيمت واگذاري

 

 

بدون مهلت تنفس

اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر به مدت 3 سال

40% قيمت واگذاري

اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر به مدت4 سال

50% قيمت واگذاري

اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر به مدت 5 سال

 

تبصره 1: در شرايط مساوي بودن قيمت هاي پيشنهادي اولويت صرفاً با پيشنهاد نقدي است.

تبصره 2 : چنانچه بين قيمت پيشنهاد "نقدي" و " نقد و اقساطي" اختلاف بيش از 10 درصد باشد .پيشنهاد قيمت بالاتر برنده خواهد بود و اگر اختلاف تا ده درصد باشد ،پيشنهاد دهنده با شرايط نقدي برنده مي باشد.

تبصره3: در شرايط مساوي بودن قيمت هاي پيشنهادي "نقد و اقساط" اولويت با درصد " حصه نقدي " بيشتر و مدت زمان پرداخت اقساط کمتر مي باشد.

         تبصره4: درج يکسان عبارات عددي و حروفي رقم پيشنهادي مزايده گر در فرم پيشنهاد قيمت ملاک تعيين و تشخيص برنده مزايده مي باشد.

       10-پاکات پيشنهادي در مورخ يکشنبه 1401/09/13 راس ساعت 10 صبح در محل دفتر مرکزي بانک توسط اعضاي محترم کميته معاملات عمومي بانک بازگشايي و نتيجه اطلاع رساني خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بيشتر و هماهنگي جهت بازديد، کارشناسان اداره املاک با شماره تلفن 02128390 داخلي هاي 2396 و 2144 در ساعات اداري آماده پاسخگويي به سوالات متقاضيان مي باشند.

 

 

مقاله های مرتبط

مزايده املاک بانک قرض الحسنه رسالت(مرحله اول-آذر 1401)

بانک قرض الحسنه رسالت در نظر دارد نسبت به فروش املاک مازاد خود مشروحه در جدول ذيل از طريق مزايده عمومي بصورت نقدي و با شرايط اقدام نمايد.

ادامه

آگهي مزايده املاک بانک قرض الحسنه رسالت(مرحله اول-اسفند 1400)

بانک قرض الحسنه رسالت در نظر دارد نسبت به فروش املاک مازاد خود مشروحه در جدول ذيل از طريق مزايده عمومي بصورت نقدي اقدام نمايد. ملاحضات: 1- متقاضيان جهت شرکت در مزايده مي توانند از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1400/12/07 لغايت پايان وقت اداري روز شنبه 1400/12/14 فرم هاي مربوطه را از سايت بانک به آدرس http://rqbank.ir دريافت و پس از تکميل به همراه اصل سند واريزي سپرده شرکت در مزايده معادل 5% قيمت پايه و مدارک هويتي در پاکات جداگانه مطابق شرح فرم شماره 1 و لاک مهر شده به دفتر مرکزي بانک قرض الحسنه رسالت به نشاني تهران،خيابان آزادي، مابين خيابان جيحون و آذربايجان،جنب مترو شادمان، پلاک 352، کد پستي 1344673811 ارسال نمايند. 2- شرکت کنندگان در مزايده بايد براي ملک درخواستي 5% قيمت پايه مزايده را به يکي از 3 روش ذيل به حساب بانک واريز نمايند. الف : ضمانت نامه بانکي بنام بانک قرض الحسنه رسالت با شناسه ملي 10320730277 ب : چک بانکي در وجه بانک قرض الحسنه رسالت با شناسه ملي 10320730277 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) ج : واريز به شماره حساب 405.10000.3 با شماره شباي IR890700040500400010000003 بنام بانک قرض الحسنه رسالت اداره حسابداري کل و بودجه 3- به پيشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، مشروط و بدون امضا ترتيب اثر داده نخواهد شد و صرفاً ارائه پاکت حقي براي شرکت کننده ايجاد نمي کند. 4- بانک در رد و قبول پيشنهادات در هر مرحله بدون قيد و شرط مختار مي باشد. 5- بانک املاک موصوف را با شرايط و مفاد اسناد مربوطه با وضعيت موجود آنها به فروش مي رساند. 6- پاکات پيشنهادي در مورخ دوشنبه 11400/12/16 راس ساعت 10 صبح در محل دفتر مرکزي بانک توسط اعضاي محترم کميته معاملات بانک بازگشايي و نتيجه اطلاع رساني خواهد شد. 7- جهت کسب اطلاعات بيشتر و هماهنگي جهت بازديد، کارشناسان اداره املاک با شماره تلفن 02128390 داخلي هاي 2396 و 2144 در ساعات اداري آماده پاسخگويي به سوالات متقاضيان مي باشند.

ادامه

آگهي مزايده املاک بانک قرض الحسنه رسالت (مرحله سوم)

بانک قرض الحسنه رسالت در نظر دارد نسبت به فروش املاک مازاد خود مشروحه در جدول ذيل از طريق مزايده عمومي بصورت نقدي اقدام نمايد. ملاحضات: 1- متقاضيان جهت شرکت در مزايده مي توانند از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1400/12/07 لغايت پايان وقت اداري روز شنبه 1400/12/14 فرم هاي مربوطه را از سايت بانک به آدرس http://rqbank.ir دريافت و پس از تکميل به همراه اصل سند واريزي سپرده شرکت در مزايده معادل 5% قيمت پايه و مدارک هويتي در پاکات جداگانه مطابق شرح فرم شماره 1 و لاک مهر شده به دفتر مرکزي بانک قرض الحسنه رسالت به نشاني تهران،خيابان آزادي، مابين خيابان جيحون و آذربايجان،جنب مترو شادمان، پلاک 352، کد پستي 1344673811 ارسال نمايند. 2- شرکت کنندگان در مزايده بايد براي ملک درخواستي 5% قيمت پايه مزايده را به يکي از 3 روش ذيل به حساب بانک واريز نمايند. الف : ضمانت نامه بانکي بنام بانک قرض الحسنه رسالت با شناسه ملي 10320730277 ب : چک بانکي در وجه بانک قرض الحسنه رسالت با شناسه ملي 10320730277 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) ج : واريز به شماره حساب 405.10000.3 با شماره شباي IR890700040500400010000003 بنام بانک قرض الحسنه رسالت اداره حسابداري کل و بودجه 3- به پيشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، مشروط و بدون امضا ترتيب اثر داده نخواهد شد و صرفاً ارائه پاکت حقي براي شرکت کننده ايجاد نمي کند. 4- بانک در رد و قبول پيشنهادات در هر مرحله بدون قيد و شرط مختار مي باشد. 5- بانک املاک موصوف را با شرايط و مفاد اسناد مربوطه با وضعيت موجود آنها به فروش مي رساند. 6- پاکات پيشنهادي در روز دوشنبه مورخ 16/12/1400 راس ساعت 10 صبح در محل دفتر مرکزي بانک توسط اعضاي محترم کميته معاملات بانک بازگشايي و نتيجه اطلاع رساني خواهد شد. 7- جهت کسب اطلاعات بيشتر و هماهنگي جهت بازديد، کارشناسان اداره املاک با شماره تلفن 02128390 داخلي هاي 2396 و 2144 در ساعات اداري آماده پاسخگويي به سوالات متقاضيان مي باشند.

ادامه

آگهي مزايده املاک بانک قرض الحسنه رسالت (مرحله دوم)

بانک قرض الحسنه رسالت در نظر دارد نسبت به فروش املاک مازاد خود مشروحه در جدول ذيل از طريق مزايده عمومي بصورت نقدي اقدام نمايد. ملاحضات: 1- متقاضيان جهت شرکت در مزايده مي توانند از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/06/15 لغايت پايان وقت اداري روز چهارشنبه 1400/06/24 فرم هاي مربوطه را از سايت بانک به آدرس http://rqbank.ir دريافت و پس از تکميل به همراه اصل سند واريزي سپرده شرکت در مزايده معادل 5% قيمت پايه و مدارک هويتي در پاکات جداگانه مطابق شرح فرم شماره 1 و لاک مهر شده به دفتر مرکزي بانک قرض الحسنه رسالت به نشاني تهران،خيابان آزادي، مابين خيابان جيحون و آذربايجان،جنب مترو شادمان، پلاک 352، کد پستي 1344673811 ارسال نمايند. 2- شرکت کنندگان در مزايده بايد براي ملک درخواستي 5% قيمت پايه مزايده را به يکي از 3 روش ذيل به حساب بانک واريز نمايند. الف : ضمانت نامه بانکي بنام بانک قرض الحسنه رسالت با شناسه ملي 10320730277 ب : چک بانکي در وجه بانک قرض الحسنه رسالت با شناسه ملي 10320730277 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) ج : واريز به شماره حساب 405.10000.3 با شماره شباي IR890700040500400010000003 بنام بانک قرض الحسنه رسالت اداره حسابداري کل و بودجه 3- به پيشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، مشروط و بدون امضا ترتيب اثر داده نخواهد شد و صرفاً ارائه پاکت حقي براي شرکت کننده ايجاد نمي کند. 4- بانک در رد و قبول پيشنهادات در هر مرحله بدون قيد و شرط مختار مي باشد. 5- بانک املاک موصوف را با شرايط و مفاد اسناد مربوطه با وضعيت موجود آنها به فروش مي رساند. 6- پاکات پيشنهادي در روز يکشنبه مورخ 1400/06/28 راس ساعت 10 صبح در محل دفتر مرکزي بانک توسط اعضاي محترم کميته معاملات بانک بازگشايي و نتيجه اطلاع رساني خواهد شد. 7- جهت کسب اطلاعات بيشتر و هماهنگي جهت بازديد، کارشناسان اداره املاک با شماره تلفن 02128390 داخلي هاي 2396 و 2144 در ساعات اداري آماده پاسخگويي به سوالات متقاضيان مي باشند.

ادامه

آگهي مزايده املاک بانک قرض الحسنه رسالت

بانک قرض الحسنه رسالت در نظر دارد نسبت به فروش املاک مازاد خود از طريق مزايده عمومي بصورت نقدي اقدام نمايد. ملاحظات: 1- متقاضيان جهت شرکت در مزايده مي توانند از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/05/12 لغايت پايان وقت اداري روز دوشنبه 1400/05/18 فرم هاي مربوطه را از سايت بانک به آدرس http://rqbank.ir دريافت و پس از تکميل به همراه اصل سند واريزي سپرده شرکت در مزايده معادل 5% قيمت پايه و مدارک هويتي در پاکات جداگانه مطابق شرح فرم شماره 1 و لاک مهر شده به دفتر مرکزي بانک قرض الحسنه رسالت به نشاني تهران،خيابان آزادي، مابين خيابان جيحون و آذربايجان،جنب مترو شادمان، پلاک 352، کد پستي 1344673811 ارسال نمايند. 2- شرکت کنندگان در مزايده بايد براي ملک درخواستي 5% قيمت پايه مزايده را به يکي از 3 روش ذيل به حساب بانک واريز نمايند. الف : ضمانت نامه بانکي بنام بانک قرض الحسنه رسالت با شناسه ملي 10320730277 ب : چک بانکي در وجه بانک قرض الحسنه رسالت با شناسه ملي 10320730277 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) ج : واريز به شماره حساب 405.10000.3 با شماره شباي IR890700040500400010000003 بنام بانک قرض الحسنه رسالت اداره حسابداري کل و بودجه 3- به پيشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، مشروط و بدون امضا ترتيب اثر داده نخواهد شد و صرفاً ارائه پاکت حقي براي شرکت کننده ايجاد نمي کند. 4- بانک در رد و قبول پيشنهادات در هر مرحله بدون قيد و شرط مختار مي باشد. 5- بانک املاک موصوف را با شرايط و مفاد اسناد مربوطه با وضعيت موجود آنها به فروش مي رساند. 6- پاکات پيشنهادي در مورخ يکشنبه 1400/05/24 راس ساعت 10 صبح در محل دفتر مرکزي بانک توسط اعضاي محترم کميته معاملات بانک بازگشايي و نتيجه اطلاع رساني خواهد شد. 7- جهت کسب اطلاعات بيشتر و هماهنگي جهت بازديد، کارشناسان اداره املاک با شماره تلفن 02128390 داخلي هاي 2396 و 2144 در ساعات اداري آماده پاسخگويي به سوالات متقاضيان مي باشند.

ادامه

ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه

تغییر رنگ