اخبار و اطلاعیه ها

موسسه اعتباري نور

آگـــــــهي مـــــــزايده مــــــوسســه اعتبــــــــــاري نـــــــور

اخذ درخواست پيشنهادي به همراه شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي در وجه شرکت توسعه بازرگاني پرتو نور با شناسه 14007727434 (بنا به درخواست متقاضي بادرج کدملي) و يا واريز نقدي به حساب شماره 0201100501002 نزد شعبه زاگرس موسسه اعتباري نور به نام شرکت توسعه بازرگاني پرتو نور به ميزان 5% قيمت ملک مورد نظر تا روز دوشنبه 1400/03/24 از ساعت 8 صبح لغايت 16 به استثناي روزهاي تعطيل و بازگشايي پاکات در روز چهارشنبه مورخ 1400/03/26 ساعت 14 انجام مي پذيرد.

اطلاعات بيشتر در روزنامه همشهري شماره 8232 مورخ 1400/03/09 و سايت موسسه اعتباري نور به آدرس :

https://noorbank.ir/portal/home

در قسمت آگهي مزايده

مقاله های مرتبط

آگـــــــهي مـــــــزايده مــــــوسســه اعتبــــــــــاري نـــــــور

شرکت توسعه بازرگاني پرتو نور به شماره ثبت 528871 مورخ 1397/04/30 به وکالت از طرف (موسسه اعتباري نور) در نظر دارد نسبت به فروش املاک مشروحه در تصوير از طريق مزايده به صورت نقد اقدام نمايد.

ادامه

آگـــــــهي مـــــــزايده مــــــوسســه اعتبــــــــــاري نـــــــور

شرکت توسعه بازرگاني پرتو نور به شماره ثبت 528871 مورخ 1397/04/30 به وکالت از طرف (موسسه اعتباري نور) در نظر دارد نسبت به فروش املاک مشروحه در تصوير از طريق مزايده به صورت نقد اقدام نمايد.

ادامه

ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه

تغییر رنگ